Sabah Namazından Sonra

 

Allahım, selam Sensin, selam ve selamet de Sendendir. Çok yücesin, hayrın ve bereketin sınırsızdır ya Ze'l-Celâli ve'l- İkram.
Allah'ı tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim; bütün hamdler, övgüler, Âlemlerin Rabbi Allah'adır; Allah'tan başka ilah yoktur; Allah çok büyüktür; güç ve kuvvet, yüce ve kuvvet sahibi olan Allah'ındır.
Sonra Ayetü'l-Kürsî'yi okur. Ayetü'l-Kürsî'nin meali: "Allah ki, Ondan başka ilâh yoktur; dâima diri, (yarattıklarını) koruyup yöneten ve hayatlarını devam ettirendir. Ona ne uyuklama arız olur, ne de uyku. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi Onundur. İzni olmadan kim Onun katında şefaatte bulunabilir? Önlerinde ne varsa, arkalarında ne varsa, hepsini bilmektedir. Onun ilminden, kendisinin dilediği miktarın dışında bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. (Gökleri ve yeri) koruyup gözetmek, Ona ağır gelmez. O, yücedir, azamet sahibidir."
Bundan sonra 33'er defa "Sübhânallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" çekilir. Sonra dua eder. Duadan sonra da 100 defa "Lâ ilahe illallah" der.
Sonra istiâze ile besmele çeker. Bunların manaları şöyledir: "(Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla."
Bunu takiben şu duaları okur: Allahım, Sen, benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben, Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötülüklerin) şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla. Zira günahları bağışlayan ancak sensin. (3 defa)
Adı(nın anılması)yla ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın ismiyle ki, O Semî ve Alîm'dir.(3 defa)
Mahlûkâtının şerrinden Allah'ın tastamam kelimelerine sığınının. (1 defa)
(Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah'a sığınırım. (3 defa)
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla.."O, öyle Allah'tır ki, Ondan başka ilâh yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, Rahman, Rahîm'dir. * O, öyle Allah'tır ki, Ondan başka ilâh yoktur. Melik (her şeyin hükümdarı), Kuddûs (her şeyi tertemiz yapan ve her türlü kiri gideren ve Kendisi her türlü lekeden münezzeh), Selâm (esenlik veren), Mü'min (emniyete erdiren), Mühey-min (her şeyi gözetip koruyan), Azîz (üstün, gâlib), Cebbar (kullarını iradesi istikametine yönelten), Mütekebbir (yegâne büyüklük ve azamet sahibi)'dir. Allah, kendisine şirk koşup durduklarından ve şirk koşmalarından münezzehtir. * O, (her şeyi) Yaratan, mahlûkuna belli mertebelerden ve süzgeçlerden geçirerek varlık, ahenk ve en güzel şekli verendir. Onundur en güzel isimler. Göklerde ve yerde ne varsa, Onu tesbih eder. O Azîz'dir, Hakîm'dir."
"De ki: O Allah birdir. * Allah, Samed'dir (her şey Ona muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). * Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. * Hiçbir şey Onun dengi olmamıştır." (3 defa)
"De ki: Karanlığı yarıp sabahı getiren Rabb'e sığınırım, * Mahlûkatının şerrinden; * Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden; * Düğümlere üfleyenlerin şerrinden; * Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden." (3 defa)
"De ki: Sığınırım insanların Rabbi'ne, * İnsanların Meliki'ne, * Insanların İlâhı'na, * O sinsi mi sinsi vesvese verip duranın şerrinden ki, * İnsanların göğüslerine fısıldar durur, * Cinlerden ve insanlardan olur." (3 defa)
"Akşama girer ve sabaha ererken Allah'ı tesbih edin. * Göklerde ve yerde, geceye girildiğinde de, öğleye ulaştığınızda da hamd, Ona mahsustur. * Ölüden diriyi çıkarıyor; diriden de ölüyü çıkarıyor ve ölümünden sonra da yeri diriltiyor. Siz de (topraktan) işte böyle çıkarılacaksınız."
Allahım, Senin inayetinle sabahladık, Senin inayetinle akşamladık, Senin inayetinle yaşar Senin izninle ölürüz ve dönüş Sanadır.
Hamd, bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a mahsustur. Dönüş, Onadır.
Senden başka ilâh yoktur. Senin ortağın da bulunmaz.
Seni (Sana yakışmayacak her şeyden) tenzih ederim. Allahım, günahımı bağışlamanı diler ve rahmetini dilenirim.
Allahım, ilmimi artır ve bana hidâyet verdikten sonra kalbimi kaydırma; katından bana rahmet lütfet; şüphesiz ki Sen, çok lütuf kârsın.
Allahım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in ailesine; Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in ailesine salât ettiğin gibi salât et. Şüphesiz Sen, her bakımdan hamde lâyık ve sânı yüce olansın. (10 defa)
Allahım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in ailesine de bereket ihsan et. Şüphesiz Sen, her bakımdan hamde lâyık ve sânı yüce olansın. (10 defa)
Allahım, Senden başka ilâh olmadığına ve Muhammed (sav)'in Senin kulun ve resulün olduğuna; Seni, hamele-i arşını, meleklerini ve bütün mahlûkatını şahit tutarak sabahladım. (3 defa)
Buyur Allahım buyur, emrine geldim. Hayır, Senin elindedir; Senden gelir ve yine Sana döner.
Allahım, bir söz söylemiş, bir yemin etmiş, bir nezir yapmış veya bir amel işlemiş olmayayım ki, hepsini Sen önceden dilemiş olmayasın. Neyi ki diledin, o olmuştur; olmamasını dilediğin şey de olmamıştır. Güç ve kuvvet ancak Sendendir; şüphesiz Senin her şeye gücün yeter.
Allahım, yaptığım her duâ, Senin rahmet ettiğin, ettiğim her lanet'te Senin lanet ettiğin kimsenin üzerine olsun. Sen, dünyada ve Ahiret'te benim dostum ve velimsin; beni Müslüman olarak öldür ve sâlih kulların arasına ilhak buyur.
Allahım, Senden, muzır bir şeye ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın, kazaya rızâ, ölümden sonra rahat bir hayat, cemâline bakma lezzeti ve Sana kavuşma şevki istiyorum ve zulmetmekten ya da zulme uğramaktan, düşmanlık etmekten veya düşmanlığa maruz kalmaktan, hata işlemekten veya, bağışlanmayacak bir günaha girmekten Sana sığınırım.
Gökleri ve yeri yaratan, gayb ve şehâdet âlemini bilen, celâl ve ikram sahibi Allahım, Sana şu dünya hayatında söz veriyor ve Seni şâhid tutuyorum. Sen, şâhid olarak yetersin.
Ben şehâdet ederim ki, senden başka ilâh yoktur; birsin, ortağın bulunmaz; mülk senindir, hamd sana mahsustur. Sen her şeye gücü yetensin.
Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed (sav) Senin kulun ve resulündür. Vaadinin hak, Senin huzuruna çıkmanın da hak olduğuna, Kıyamet saatinin geleceğine bunda hiç şüphe olmadığına ve kabirdekileri dirilteceğine de şehâdet ederim. Beni nefsimle başbaşa bırakırsan, (bu takdirde) beni zaafa, muhtaçlığa, günaha ve hataya itmiş olursun.
Ben ancak Senin rahmetine güveniyorum; günahlarımın hepsini bağışla, zira günahlan ancak Sen bağışlarsın. Tevbemi kabul et, zira Sen, tevbeleri kabul eden ve çok merhametli olansın.
Uykuyu ve uyanıklığı yaratan Allah'a hamd olsun.
Beni sağ sâlim ve her uzvum yerli yerinde dirilten Allah'a hamd olsun.
Şehâdet ederim ki, Allah ölüleri diriltir ve O her şeye gücü yetendir.
Biz de, bütün mülk de, azîz ve celîl olan Allah'a ait olarak sabahladık. Hamd, Allah'a mahsustur; büyüklük ve azamet Allah'ındır. Yaratma da, emir de, gece de gündüz de, gece ile gündüzü mesken tutmuş her şey de yalnızca Allah'a aittir.
Allahım, şu günün evvelini sulh-ü salâh, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl.
Senden dünyanın da, Ahiretin de hayrını istiyorum, ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
Allahım, tasadan ve hüzünden Sana sığınırım; acizlikten ve tembellikten de Sana sığınırım; korkaklıktan ve cimrilikten yine Sana sığınırım; borca mağlub olmaktan ve düşmanların kahrından da yine Sana sığınırım. (3 defa)
Biz de, bütün mülk de, Allah'a ait olarak sabahladık; Onun ortağı yoktur; Ondan başka ilâh yoktur ve dönüş Onadır. Gökleri ve yeri belli bir sistemde yaratan, gayb ve şehâdet âlemini bilen, her şeyin Rabbi ve Sahibi olan Allahım, şehâdet ederim ki, Senden başka ilâh yoktur. Nefsimin ve şeytanın şerrinden, onun ağından, nefsime bir kötülük yüklemekten veya bir müslümana kötülük dokundurmaktan Sana sığınırım. (4 defa)
Yâ Hayy, yâ Kayyûm, rahmetin hürmetine Senden yardım diliyorum; her halimi ıslah et ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun beni nefsime bırakma
Allahım, Sen adı anılmaya en lâyık olansın; ibadet edilmeğe ancak Sen lâyıksın; Sensin yardım istenilenlerin en çok yardım edeni, güç ve saltanat sahiplerinin en şefkatlisi; kapısında birşeyler dilenilenlerin en cömerdi ve verenlerin en eli açığı. Sensin her şeyin sahibi ve hakimi; Senin ortağın yoktur; Sensin eşi ve benzeri olmayan yegâne varlık. Senden başka her şey helake mahkûmdur. Sana, ancak Senin müsaaden ile itaat edilir ve yine ancak malumatın dahilinde isyan edilir.
Sana itaat edilir, karşılığını verirsin, Sana isyan edilir, affedersin. Her şeye en yakın şahit Sen, en yakın koruyucu da Sensin. Nefislerin (arzularının) önüne geçersin; ve ense köklerinden yakalarsın. (İnsanların) yaptıklarını yazdın ve ecellerini takdir ettin
Kalbler Sana akar; gizli Senin yanında ayandır. Helâl, Senin helâl kıldığın, haram da haram kıldığındır. Din, Senin teşri buyurduğun; emir, Senin hükmettiğin; mahlûk, Senin mahlûkun; kul, Senin kulundur. Sen, Rauf ve Rahîm Allah'sın.
Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı, yüzünün nuru hürmetine, Senin olan her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine, Senden beni şu sabah ve şu akşam affetmeni ve kudretinle ateşten korumanı diliyorum.
Allah, bana yeter, Ondan başka ilâh yoktur. Ona tevekkül ettim; O, Arş-ı Azîm'in Rabbi'dir. (7 defa)
Rabb olarak Allah'tan, din olarak İslâm'dan, resul olarak da Hz. Muhammed (sav)'den razı olduk. Rabb olarak Allah'tan, din olarak İslâm'dan, nebî olarak da Hz. Muhammed (sav)'den razı oldum. (3 defa)
Allahım, benim üzerimde veya mahlûkatından herhangi biri üzerinde şu sabaha çıkan her nimet ancak Sendendir. Ortağın yoktur; hamd, Sana mahsus şükür de Sana hastır.
Allahım, Senden sürpriz hayırlar diler ve beklenmedik serlerden Sana sığınırım.
Allahım, şu sabaha Senden gelen bir nimet, afiyet ile ve günahlarım örtülmüş olarak çıktım. (Öyleyse) dünyada ve Ahi-ret'te üzerimdeki nimetini, afiyetini ve günahlarımı örtmeni tamamla.
Rabbim Allah, tevekkülüm de Allah'adır. Ondan başka ilâh yoktur. Ona tevekkül ettim. O, Arş-ı Azîm'in Rabbi'dir.
Yüce ve azamet sahibi Allah'tan başka ilâh yoktur. O, ne dilemişse olmuş, olmamasını dilediği şey de olmamıştır. Biliyorum ki, Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.
Allahım, Sen Rabbimsin, Senden başka ilâh yok; Sana tevekkül ettim; Sen, Arş-ı Azîm'in Rab-bi'sin. Allah, neyi dilediyse o olmuş, olmamasını dilediği şey de olmamıştır; güç ve kuvvet, yüce ve azamet sahibi olan Allah'ındır.
Allahım, nefsimin ve perçemlerinden tuttuğun her canlının şerrinden Sana sığınınm. "Şüphesiz ki Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir."
Biz de, bütün mülk de Allah'a ait olarak sabahladık. Hamd, Allah'a mahsustur. Başka ilâh yoktur, ancak Allah vardır. Onun ortağı yoktur; mülk ve hamd Ona aittir. Onun her şeye gücü yeter.
Rabbim, bugün ve daha sonraki günlerin hayrını Senden ister, bugün ve daha sonraki günlerin şerrinden ise Sana sığınırım.
Rabbim, tembellikten ve ihtiyarlığın dertlerinden Sana sığınırım.
Rabbim, Cehennem'deki ve kabirdeki azaptan Sana sığınırım.
Allahım, bedenime afiyet ver; Allahım, kulağıma afiyet ver; Allahım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilâh yoktur. (3 defa)
Allahım, Sana sığınırım küfürden ve fakirlikten. Allahım, Sana sığınırım kabir azabından. Senden başka ilâh yoktur. (3 defa)
Allah'a hamd ederek teşbih ederim. Kuvvet ancak Allah'ındır. Allah her ne dilediyse olmuş, olmamasını dilediği şey de olmamıştır. Biliyorum ki, Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.
İslâm fıtratı ve ihlâs kelimesi ile, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in dini üzerinde ve müşriklerden olmaksızın Hakk'a yönelen ve Müslüman olan atamız İbrahim (a.s)'in milletinden olarak sabaha erdik.
Allahım, tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlığın dertlerinden, dünyanın fitnesinden ve Ahiret azabından Sana sığınırım. Biz de, bütün mülk de, Alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olarak sabahladık.
Allahım, Senden bugünün hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünde ve bundan sonraki günlerde olanların şerrinden Sana sığınıyorum.
Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah büyüktür; başka ilâh yoktur, ancak Allah vardır. Allah'tan başka ilâh yoktur; Onun ortağı bulunmaz. Allah'tan başka ilâh yoktur. Hamd ve mülk Ona mahsustur. Allah'tan başka ilâh yoktur; havi ve kuvvet ancak Allah'ın elindedir.
Allahım, dünyada ve Âhiret'te Senden afiyet istiyorum.
Allahım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda Senden afv ve afiyet istiyorum.
Allahım, ayıplarımı ört ve beni korkularımdan emin kıl.
Allahım, önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gelecek tehlikelerden) beni koru ve ayağımın altından derdest edilmekten de Senin aza-matine sığınırım.
Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih eder ve Ona hamd ederim. Azîm olan Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir. (100 defa)
Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir; hamd, Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah büyüktür. (100 defa)
Allahım, Senden, imanda sıhhat, güzel ahlâkla bezenmiş iman, arkasından felah gelecek bir başarı, katından rahmet ve afiyet ve nezdinden mağfiret ve niyaz istiyorum.
Allahım, imanı bize sevdir ve onu kalblerimizde tezyin et; küfrü, fıskı ve isyanı bize çirkin göster ve bizi rüşde erenlerden eyle. Allahım, Senden, Seninle doygunluğa ulaşmış, Seninle karşılaşacağına inanan, kazana razı ve verdiğine kanaat eden bir nefis istiyorum.

 

Yazar: 

Yorumlar


teşekkürler..kapsamlı bir

teşekkürler..kapsamlı bir çalışma..olmayan bir çalışma yapılmış

ALLLAHIM,BU DUNYADA VE

ALLLAHIM,BU DUNYADA VE AXIRETDE OLAN GUNAHLARIMIZI BAQISLA . BUTUN UWAQLARIMIZI QORU BIZLERI KIMSEYE MUHTAC ETME ALLAHIM. SENI COX SEVIYORUZ BIZ SENE INANANLARDANIQ, SENE IMAN GETIRENLERDENIK BIZLERI AFFET ALLAHIM.

Ey bizleri yoktan var eden,

Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden alemlerin rabbi olan Allahım, şanın kadar, kudretin kadar, keremin kadar hamd olsun sana. verdiğin her şey için vereceğin her şey için hamdusenalar olsun sana. Yarabbi o mübarek kudretine sığındım kurbanın olayım beni anamı babamı ve bütün inananları affeyle , korktuklarımızdan emin eyle. bu dünyanda da öteki dünyanda da bizlere iyilikler ve güzelikler nasip eyle. her türlü acizlikten korkaklıktan tembellikten sana sığınırım hesap gününde kurbanın olayım yarabbi amel defterinin sağ elinden alanlardan eyle, rezil rüsva eyleme kurbanın olayım. sen azizz olansın, sen sana sığınan hiç bir kulunu yazıda yabanda bırakmazsısın ilahi yarabibi içimdekini en iyi bilen sensin, yüce rabbim işte ben bütün acizliğimle bütün zerremle sana sığındım ve senin izninle senden istiyorum samet olan sensin Allahım yardım eyle Amin.

Allah c.c sizlerden razi

Allah c.c sizlerden razi olsun. Dualari cok guzel derleyip bir araya getirmissiniz. Fakat fark ettiniz mi bilemiyorum bazi dualarin turkce meallerini arapca metinlerini karistirmissiniz. Manalari birbirine uymuyor. Arapcasi baska turkcesi baska. Bu hususta size herhangi bir sikayet geldi mi bilemiyorum. Lutfen enkisa zamanda bu hatayi duzeltiniz. Bu dualari diger arkadaslarimla ve ogrencilerimle paylasmak istedim fakat bu durumda bunu yapmam mumkun degil. Bunu en kisa zamanda duzeltirseniz cok sevinecegim. Allah c.c hizmetleriniz karsiligini adn cennetleri olarak versin insaAllah'u teala. Maksadim sizleri rencide etmek degil cok buyuk bir hatayi gidermek icindir. Saygilar. Allah'a emanet olunuz.

Amin Allah sizlerden de razı

Amin Allah sizlerden de razı olsun. Yorumunuzu aldıktan sonra bu sayfadaki duaların çoğunu hemen kontrol ettim. Ancak bir hata göremedim. Lütfen doğrudan hangi dua olduğunu yazabilir misiniz?

esselamu

esselamu aleykum Rasulullah(sav)ın sabah yaptığı dualardandır diye yayınlamışsınız.Allah azze ve celle ecrinizi versin.Ancak bunlar Rasulün duasıysa hadislerden kaynakları vardır.Ancak bunları yayınlamamışsınız.Yayınlarsanız Allah için sizlere dua edeceğiz.Ve bu duaları günlük hayatımızda inşAllah zikretme gayretinde olacağım.Rabbimin verdiği güç ve ömürde ...Esselamu aleykum verahmetullah

Aleyküm Selam; Bu bölümdeki

Aleyküm Selam; Bu bölümdeki duaların tamamı Kütüb-u Sitte Hadis Ansiklopedisi'nin Dua isimli bölümünde geçmektedir. Sitemizde ilgili bölümü okumak için http://hadis.resulullah.org/index.php?s=oku&id=2156 adresini ziyaret edebilirsiniz.

   

-->