Seçme Hadisler


 • 905

  Ebu Said el-Hudri (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ İnsanlara merhametli olmayana ALLAH Teâla merhamet etmez.”

  (Tirmizi, Birr 16)

 • 904

  Hz. Cündüb (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Kim başkalarının kusurlarını teşhir edip (herkese) duyurursa, ALLAH da (onun kusurlarını) duyurur. Kim de riya yaparsa ALLAH da onun riyasını ortaya çıkarır.”

  (Buhari, Rikak 36)

 • 903

  Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Kişi zina edince, iman ondan çıkar ve başının üstünde bir bulut gibi muallak durur. Zinadan çıkınca iman adama geri döner.”

  (Ebu Davud, Sünnet 16)

 • 902

  Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  Zani bir kimse, zina yaptığı sırada mü'min olarak zina yapmaz; hırsız da çaldığı sırada mü'min olarak hırsızlık yapmaz; içkici, içki içtiği sırada mü'min olduğu halde içki içmez; insanların, onun yüzünden, gözlerini kendine kaldıracakları kadar nazarlarında kıymetli olan bir şeyi mü'min olarak yağmalamaz.”

  (Buhari, Mezalim 30)

 • 901

  Ebu Berze el-Eslemi (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Sizin hakkınızda en ziyade korktuğum şey, zenginlik hırsı ile karınlarınızın ve ferçlerinizin şehvetleri, bir de fitnelerin şaşırtmalarıdır.”

  (Ahmed Bin Hanbel, Müsned 4)

 • 900

  Sehl İbnu Sa'd (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Kim bana çeneleri ile bacakları arasındaki şeyler hususunda garanti verirse, ben de ona cennet hususunda garanti veririm.”

  (Buhari, Rikâk 23)

 • 899

  Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  ALLAH Teâla Hazretleri şöyle dedi:

  ‘Üç kişi vardır, kıyamet günü ben onların hasmıyım: Benim adıma (yemin) edip sonra gadreden kimse, hür bir kimseyi satıp parasını yiyen kimse, bir işçiyi ücretle çalıştırdığı halde, ücretini vermeyen kimse.’ ”

  (Buhari, Buyü 106)

 • 898

  İbnu Ömer (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Üç kişi vardır, kıyamet günü ALLAH onlara nazar etmez: Anne ve babasının hukukuna riayet etmeyen kimse, erkekleşen kadın ve deyyus kimse.”

  (Nesâi, Zekât 69)

 • 897

  Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Üç kişi vardır, kıyamet günü ALLAH Teâla Hazretleri onlara konuşmaz, nazar etmez, günahlardan da arındırmaz; onlara elîm bir azab vardır:

  * Zina eden yaşlı,

  * Yalan söyleyen devlet reisi,

  * Büyüklenen fakir.”

  (Müslim, İman 172)

 • 896

  Hz. Ebu Zerr (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav):

  “Üç kişi vardır, Kıyamet gününde ALLAH onlara ne konuşur, ne nazar eder ne de günahlardan arındırır, onlar için elîm bir azab vardır!” buyurdu ve bunu üç kere tekrar etti. Ben:

  “Ey ALLAH'ın Resûlü! Öyleyse onlar büyük zarara ve hüsrana uğramışlardır. Kimdir bunlar?” dedim. Şöyle saydılar:

  “ Elbisesini (kibirle, yerlere kadar salıp) süründüren, yaptığı iyiliği başa kakan, yeminlerle reklam eden kimseler!”

  (Müslim, İman 171)

 • 895

  Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) şöyle buyurdular:

  “ Üç kişi vardır ki, ALLAH Kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elîm bir azab vardır:

  * Sahrada, fazla suyu bulunduğu halde ondan yolcuya vermeyen kimse. Kıyamet günü ALLAH onun karşısına çıkıp: ‘Bugün ben de senden fazlımı (lütfumu) esirgiyorum, tıpkı senin (dünyada iken) kendi elinin eseri olmayan şeyin fazlasını esirgediğin gibi.’ der.

  * Bir mal satıp müşterisine ALLAH  Teâla'nın adını zikrederek, ‘Bunu şu şu fiyatla almıştım.’ diye yalandan yemin ederek, muhatabını inandıran ve bu suretle malını satan kimse.

  * Sırf dünyevi bir menfaat için bir imama biat eden kimse; öyle ki, dünyalıktan istediklerini verirse biatında sadıktır, vermezse sadık değildir.”

  (Buhari, Şirb 2)

 • 894

  Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Mü'min, bir (yılanın) deliğinden iki defa sokulmaz.”

  (Buhari, Edeb 33)

 • 893

  Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Mü'min saftır, kerimdir. Fâcir, hilekardır, leimdir (alçaktır).”

  (Ebu Davud, Edeb 6)

 • 892

  Hz. Muaviye (ra)'nin anlattığına göre, Hz. Aişe (ra)'ya:

  “Bana bir mektupla tavsiyelerini yaz, fakat çok şey yazma!” diye bir mektup yolladı. Hz. Aişe (ra) de cevaben şöyle yazdı:

  “ Selam üzerine olsun! Emma ba'd: Ben Resulullah (sav)'ın:

  “Kim halkın öfkesini dinlemeden ALLAH'ın rızasını ararsa, insanların sıkıntısına karşı ALLAH kifayet eder. Kim de ALLAH'ın öfkesini dinlemeden halkın rızasını ararsa, ALLAH onu insanlara havale eder.”

  dediğini işittim. Selam üzerine olsun!”

  (Tirmizi, Zühd 65)

 • 891

  Huzeyfe (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Bir mü'minin nefsini alçaltıp zelil kılması muvafık değildir.” Orada bulunanlar:

  “Kişi nefsini nasıl zelil kılar?” dediler.

  “ Takat getiremeyeceği belaya karşı kendini ileri sürer!” buyurdular.”

  (Tirmizi, Fiten 67)

 • 890

  Hz. Huzeyfe (ra) analtıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Sakın sizden kimse kararsız olup da: ‘Ben insanlarla beraberim, eğer insnalar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım, kötülük yaparsa ben de kötülük yaparım.’ demesin. Aksine, nefsinizi sabit tutun, halk iyilik yaptı mı siz de iyilik yapın, kötülük yaparsa zulme yer vermeyin.”

  (Tirmizi, Birr 63)

 • 889

  İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vereyim mi? Ateş, (halka) her yakın olana, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.”

  (Tirmizi, Kıyamet 46)

 • 888

  Ukbe İbnu Âmir (ra) anlatıyor: “ (Bir gün):

  “ Ey ALLAH'ın Resûlü! Kurtuluşumuz nasıl olacak?” diye sormuştum, şöyle cevap verdiler:

  “ Dilini tut, evini genişlet, günahlarına da ağla!”

  (Tirmizi, Zühd 61)

 • 887

  İbnu Amr İbni'l-Âs (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “İki haslet vardır, bunlar kimde bulunursa ALLAH onu şükredici ve sabrediciler arasına kaydeder:

  * Diyanette kendinden üstün olana bakıp, ona uymak.

  * Dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıp, ALLAH'ın kendine vermiş olduğu üstünlüğe hamdetmek.

  İşte böyle olan kimseyi ALLAH şükredici ve sabredici olarak yazar.

  Kim de diyanette kendinden aşağıda olana bakar, dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar ve elde edemediğine üzülürse, ALLAH onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz.”

  (Tirmizi, Kıyamet 59)

 • 886

  Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) (bir gün):

  “Sizin en hayırlınızın ve en şerlinizin kim olduğunu haber vermiyeyim mi?” buyurdular ve bunu üç kere tekrar ettiler. Cemaat:

  “Evet, haber veriniz!” dedi.

  “ En hayırlınız, kendisinden hayır umulan ve şerri dokunmayacağı hususunda emin olunandır; en şerliniz de kendisinden hayır ümit edilmeyen ve şerrinden de emin olunmayan kimsedir.”

  (Tirmizi, Fiten 76)

 • 885

  Hz. Ebu Bekir (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav)'a “Hangi insan daha hayırlıdır?” diye sorulmuştu:

  “ Ömrü uzun, ameli de güzel olandır!” buyurdular.”

  “Öyleyse insanların kötüsü kimdir?” diye soruldu:

  “ Ömrü uzun, ameli kötü olandır!” buyurdular.”

  (Tirmizi, Zühd 22)

 • 884

  Hz. Enes (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav)'a soruldu:

  “Mü'minlerden hangisi efdal  (en faziletli)dir?”

  “ Ahlakça en güzelleridir!” cevabını verdi. Tekrar soruldu:

  “ Pekiyi, mü'minlerden hangisi en akıllıdır?”

  “ Ölümü en çok zikreden ve kendilerine gelmezden önce, onun için en iyi hazırlığı yapanlardır. İşte akıllılar bunlardır.”

  (İbnu Mâce, Zühd 31)

 • 883

  Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav)'dan ateşe insanları en çok atan şeyin ne olduğu soruldu.

  “ Ağız ve ferc!” buyurdular. En ziyade neyin insanları cennete soktuğundan sordular:

  “ ALLAH'a takva ve güzel ahlak!” buyurdular.”

  (Tirmizi, Birr 62)

 • 882

  Hz. Ebu Zerr (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Her nerede olursan ol ALLAH'tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et.”

  (Tirmizi, Birr 55)

 • 881

  Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ ALLAH Teâla hakkında hüsnüzan, güzel ibadettendir.”

  (Tirmizi, Da'avât 146)

 • 880

  Sahiheyn ve Tirmizi'de Ebu Hureyre'den gelen bir hadiste Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

  “ ALLAH Teâla Hazretleri şöyle buyurdu: “Ben, kulumun benim hakkımdaki zannına göreyimdir.” 

  (Buhari, Tevhîd 35)

 • 879

  Hz. Câbir (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Sakın sizden kimse ALLAH hakkında hüsnüzanda bulunmadan son nefesini vermesin.”

  (Müslim, Cennet 81)

 • 878

  İbnu Ömer (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Kim ALLAH adına sığınma talebinde bulunursa ona sığınma verin; kim ALLAH adına isterse ona verin; kim sizi davet ederse ona icabet edin; kim size bir iyilik yaparsa karşılıkta bulunun; şayet verecek bir şey bulamazsanız kendinizi, ona karşılık vermiş görünceye kadar dua edin.”

  (Nesâi, Zekât 72)

 • 877

  Sa'd İbnu Ebi Vakkas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Teenni, ahiretle ilgili olanlar dışında her amelde güzeldir.”

  (Ebu Davud, Edeb 11)

 • 876

  İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) Eşeccü Abd'il-Kays'a dedi ki:

  “ Mukakkak ki sende, ALLAH ve Resûlünün sevdiği iki haslet var; hilm ve teenni.

  (Tirmizi, Birr 66)

   

-->