Seçme Hadisler


 • 941

  İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ İki (büyük) nimet vardır. İnsanların çoğu onlar hususunda aldanmıştır:  Sıhhat ve boş vakit!”

  (Buhari, Rikâk 1)

 • 940

  Mutarraf İbni Abdillah İbni'ş-Şıhîr, babasından naklen diyor ki: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Ademoğlunun misali, yanı başında doksan dokuz tane (öldürücü) belanın bulunmasına benzer. Bu belalardan kurtulmuş olsa bile, sonunda ölünceye kadar çekeceği düşkünlük hali yakalayacaktır.”

  (Tirmizi, Kader 14)

 • 939

  Hz. Enes (ra) anlatıyor: “ Bir adam Resulullah (sav)'a gelerek:

  “Hayvanımı bağlayarak mı, yoksa serbest bırakarak mı tevekkül edeyim?” diye sormuştu. Ona:

  “Bağla ve tevekkül et!” buyurdu.”

  (Tirmizi, Kıyamet 61)

 • 937

  Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı aleni işleyenler hariç. Kişnin geceleyin işlediği kötü bir ameli ALLAH örtmüştür. Ama, sabah olunca o: ‘Ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım!’ der. Böylece o, geceleyin ALLAH kendini örtmüş olduğu halde, sabahleyin, üzerindeki ALLAH'ın örtüsünü açar. İşte bu, günahı aleni işlemenin bir çeşididir.”

  (Buhari, Edeb 60)

 • 936

  Hz. Enes (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Bir kimsenin 'İnsanlar helak oldu!' dediğini duyarsanız, bilin ki o, kendisi, herkesten çok helak olandır.”

  (Müslim, Birr 139)

 • 934

  Ebu Mâlik el-Eş'ari (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Ümmetimde dört şey vardır, cahiliye işlerindendir, bunları terketmeyeceklerdir:

  * Haseble iftihar,

  * Nesebi sebebiyle insanları ta'n,

  * Yıldızlardan yağmur bekleme,

  * (Ölenin ardından) matem!”

  Resulullah (sav) şöyle devam etti:

  “ Matemci kadın, şayet tövbe etmeden ölecek olursa, kıyamet günü üzerinde katrandan bir elbise, uyuzlu bir gömlek olduğu halde (kabrinden) kaldırılır.”

  (Müslim, Cenâiz 9)

 • 933

  İbnu Ömer (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  ALLAH'ın zikri dışında kelamı çok yapmayın. Zira, ALLAH'ın zikri dışında çok kelam, kalbe kasvet (katılık) verir. Şunu bilin ki, insanların ALLAH'a en uzak olanı kalbi katı olanlardır.”

  (Tirmizi, Zühd 62)

 • 932

  Hz. Aişe (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) bir adamdan kendisine menfi bir söz ulaştığı vakit:

  “Falan niye böyle söylemiş?” demezdi. Fakat:

  “İnsanlara ne oluyor da şöyle şöyle söylüyorlar?” derdi.”

  (Ebu Davud, Edeb 6)

 • 931

  İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Sana günah olarak, husumeti devam ettirmen yeterlidir (çünkü bu, gıybete kapı açar).”

  (Tirmizi, Birr 58)

 • 930

  Ebu Ümâme (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Ben, haklı bile olsa münakaşayı terkeden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Şaka bile olsa yalanı terkedene de cennetin ortasında bir köşkü; ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü garanti ediyorum.”

  (Ebu Davud, Edeb 7)

 • 929

  Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Kim, insanların kalbini çelmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, ALLAH kıyamet günü, ondan ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez!”

  (Ebu Davud, Edeb 94)

 • 928

  Ümmü Habibe (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Ademoğlunun, emr-i bi'l-ma'ruf veya nehy-i ani'l-münker veya ALLAH Teâla Hazretlerini zikir hariç, bütün sözleri lehine değil, aleyhinedir.”

  (Tirmizi, Zühd 63)

 • 927

  Hz. Büreyde (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Münafığa 'efendi' demeyin. Zira eğer o, seyyid olursa ALLAH'ı kızdırırsınız.”

  (Ebu Davud, Edeb 83)

 • 926

  Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Kul (bazan), ALLAH'ın rızasına uygun olan bir kelamı, ehemmiyet vermeksizin sarfeder de ALLAH, onun sebebiyle cennetteki derecesini yükseltir. Yine kul (bazen) ALLAH'ın hoşnutsuzluğuna sebep olan bir kelimeyi ehemmiyet vermeksizin sarfeder de ALLAH, o sebeple onu cehennemde yetmiş yıllık aşağıya atar.”

  (Buhari, Rikâk 23)

 • 925

  Hz. Enes (ra) anlatıyor: “ Bir adam ölmüştü, diğer biri, Resulullah (sav)'ın işiteceği şekilde onun için şöyle söyledi:

  “Cennet mübarek olsun.” Resulullah (sav) sordu:

  “ Nereden biliyorsun? Belki de o mâlâyâni konuştu veya kendisini zengin kılmayacak bir miktarda cimrilik etti!”

  (Tirmizi, Zühd 11)

 • 924

  Ali İbnu'l-Huseyn, Ebu Hureyre (ra)'den naklediyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Kişinin mâlâyâni şeyleri terki, İslam'ının güzelliğinden ileri gelir.”

  (Tirmizi, Zühd 11)

 • 923

  Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ALLAH'a ve ahiret gününe inanan kimse, ya hayır konuşsun ya da sussun.”

  (Tirmizi, Kıyamet 51)

 • 922

  Süfyan İbnu Abdillah (ra) anlatıyor:

  “ Ey ALLAH'ın Resûlü, uyacağım bir amel tavsiye et bana!” dedim. Şu cevabı verdi:

  “ Rabbim ALLAH'tır de, sonra doğru ol!”

  “Ey ALLAH'ın Resûlü, benim hakkımda en çok korktuğunuz şey nedir?” dedim tekrar. Eliyle dilini tutup sonra:

  “İşte bu!” buyurdu.”

  (Tirmizi, Zühd 61)

 • 921

  Ebu Said el-Hudri (ra), Resulullah (sav)'dan anlatıyor:

  “ Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile temenna edip: ‘Bizim hakkımızda ALLAH'tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız!’ derler.”

  (Tirmizi, Zühd 61)

 • 918

  Ebu'd-Derdâ (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Bir şeye karşı sevgin seni kör ve sağır eder (de onun eksiklerini görmez, kusurlarını işitmez olursun).”

  (Ebu Davud, Edeb 125)

 • 917

  Vâsıle İbnu'l-Eska (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Kardeşine karşı şamata yapma. ALLAH ona afiyet sana da bela verir.”

  (Tirmizi, Kıyamet 55)

 • 915

  Vasıle İbnu'l-Eska (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Şurası muhakkak ki, en büyük yalanlardan biri, kişinin kendisini babasından başka birisine nispet etmesi veya görmediği bir şeyi gözlerinin gördüğünü iddia etmesi, yahut da Resulullah (sav)'ın söylemediği bir şeyi O'na söyletmesidir.”

  (Buhari, Menâkıb 5)

 • 914

  İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Kim, görmediği halde rüya görme iddiasına kalkarsa (kıyamet günü) arpa daneciğine düğüm atması teklif edilir. Kim de kendisinden hoşlanmadıkları halde, bir grubun konuşmasını dinleme gayretine düşerse, kıyamet günü kulağına erimiş kurşun dökülür.”

  (Buhari, Tabir 45)

 • 912

  İbnu Âmir İbni'l-Âs (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız.”

  (Nesâi, Zekât 66)

 • 911

  Hz. Ebu Bekr es-Sıddık (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.”

  Bir diğer rivayette de şöyle buyrulmuştur:

  “Cennete ne bozguncu, ne cimri ne de başa kakıcı giremez.”

  (Tirmizi, Birr 41)

 • 910

  İyaz İbnu Hımâr (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  ALLAH Teâla Hazretleri, bana: 'Mütevazi olun, öyle ki, kimse kimseye zulmetmesin, kimse kimseye karşı böbürlenmesin.' diye vahyetti.”

  (Ebu Davud, Edeb 48)

 • 909

  Hz. Ebu Bekr (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ İşleyene, daha dünyada cezası çarçabuk gelmeye en layık günah, zulüm ve sıla-ı rahmin koparılmasıdır; bu cezanın dünyada gelmesi, ahiretteki cezaya kefaret değildir.”

  (Ebu Davud, Edeb 51)

 • 908

  Ebu Sırma (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Kim mü'mine zarar verirse ALLAH da onu zarara uğratır. Kim de mü'mine meşakkat verirse, ALLAH da ona meşakkat verir.”

  (Tirmizi, Birr 27)

 • 907

  İbnu Ömer (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrlik ve şiddetli korkudur.”

  (Ebu Davud, 22)

 • 906

  Câbir İbnu Abdillah el-Ensari (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Zulümden kaçının. Zira zulüm, kıyamet günü karanlıklar olacaktır. Cimrilikten de kaçının, zira cimrilik, sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal addetmeye sevketmiştir.”

  (Müslim, Birr 56)

   

-->