Uyumak İstediğinde

Yatmadan önce şunları okur: Bakara sûresinin ilk beş âyeti: "Elif, Lâm, Mim. * İşte Kitab! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere. * O müttakîler ki görünmeyen âleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden infak ederler. * Hem Sana indirilen Kitabı, hem de Senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Ahirete kesin olarak onlar inanırlar. * İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır."
Bakara sûresinin son iki âyeti: "Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildi ise ona iman etti, müminler de. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti. 'Onun resullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz' dediler ve eklediler: 'İşittik ve itaat ettik ya Rabbena, affını dileriz, dönüşümüz Sanadır.' * Allah hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. Ya Rabbena! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbena! Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbena! Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi; lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize. Sensin mevlâmız, yardımcımız; kâfir topluluklara karşı Sen yardım eyle bize."
Ayetü'l-Kürsî: "Allah ki, Ondan başka ilâh yoktur; dâima diri, (yarattıklarını) koruyup yöneten ve hayatlarını devam ettirendir. Ona ne uyuklama arız olur, ne de uyku. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi Onundur. İzni olmadan kim Onun katında şefaatte bulunabilir? Önlerinde ne varsa, arkalarında ne varsa, hepsini bilmektedir. Onun ilminden, kendisinin dilediği miktarın dışında bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. (Gökleri ve yeri) koruyup gözetmek, Ona ağır gelmez. O yücedir, azamet sahibidir." Yâsîn, Secde, Mülk ve Kâfirun sûreleri. Sonra ellerini birleştirerek İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Avuçlarına üfler, başından ve yüzünden başlamak suretiyle vücudunun ulaşabildiği yerlerine kadar mesh eder.(Bu son kısmı üç kere tekrarlar.)
Yazar: 

Yorumlar


   

-->