Akşam Namazından Sonra

Allahım; selam Sensin, selam ve selamet de Sendendir. Çok yücesin, hayrın ve bereketin sınırsızdır ya Ze'l-Celâli ve'l İkram.
Allah'ı tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim; bütün hamdler, övgüler, Âlemlerin Rabbi Allah'adır; Allah'tan başka tanrı yoktur; Allah çok büyüktür; güç ve kuvvet, yüce ve kuvvet sahibi olan Allah'ındır.
Sonra Ayetti'1-Kürsî'yi okur. Ayetü'1Kürsî'nin meali: "Allah ki, Ondan başka ilâh yoktur; dâima diri, (yarattıklarını) koruyup yöneten ve hayatlarını devam ettirendir. Ona ne uyuklama arız olur, ne de uyku. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi Onundur. İzni olmadan kim Onun katında şefaatte bulunabilir? Önlerinde ne varsa, arkalarında ne varsa, hepsini bilmektedir. Onun ilminden, kendisinin dilediği miktarın dışında bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. (Gökleri ve yeri) koruyup gözetmek, Ona ağır gelmez. O, yücedir, azamet sahibidir."
Bundan sonra 33'er defa "Sübhânallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" çekilir. Sonra dua eder. Duadan sonra da 100 defa "Lâ ilahe illallah" der.
Sonra şunu okur: Ey kalbleri evirip çeviren Allahım, kalblerimizi dinin üzerine sabit kıl.
Bundan sonra 10 defa istiâze ile besmele çeker. Bunların manaları şöyledir: (Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla.
Biz ve mülk, Allah'a ait olduğumuz halde akşamladık. Onun ortağı yoktur. Ondan başka ilâh yoktur, dönüş Onadır. Biz ve bütün mülk Allah'a ait olarak akşamladık. Gökleri izni olmadıkça yerin üzerine düşmekten alıkoyan Allah'a, yarattığı, zürriyet halinde her tarafa saçtığı ve kusursuz meydana getirdiği şeylerin şerrinden sığınırım.
Allahım, Senden imanda sıhhat, güzel ahlâkla bezenmiş, peşinden felah gelecek bir başarı, katından rahmet ve afiyet, nezdinden mağfiret ve rızanı istiyorum.
Gökleri ve yeri yaratan, görüneni ve görünmeyeni bilen, herşeyin rabbi ve sahibi olan Allahım, şehadet ederim ki, Senden başka ilâh yoktur. Nefsimin ve şeytanın şerrinden, onun hile ve komplosundan, nefsime bir kötülük yüklemekten veya bir Müslümana kötülük dokundurmaktan Sana sığınırım. (3 defa)
. Allahım, Senden başka ilâh olmadığına, Senin bir olduğuna, şerîkin olmadığına ve Hz. Muhammed (s.a.v)'in Senin kulun ve rasûlün olduğuna, Seni, hamele-i arşını, meleklerini ve bütün mahlûkatını şahit tutarak akşamladım. (3 defa)
Allahım, dünyada ve ahirette Senden afiyet dilerim.
Allahım, dinim, dünyam, ailem ve malımda Senden af ve afiyet istiyorum. Allahım ayıplarımı ört ve beni korkularım­dan emin kıl.
Allahım, önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gelecek tehlikelerden) beni koru ve ayağımın al­tından derdest edilmekten de Senin azametine sığınırım.
Rabb olarak Allah'tan, din olarak İslâm'dan, resul olarak Hz. Muhammed (s.a.v)'den razı olduk. Rabb olarak Al­lah'tan, din olarak İslâm'dan, nebî olarak da Hz. Muham­med (s.a.v)'den razı oldum. (3 defa)
Allahım, bedenime afiyet ver; Allahım kulağıma afiyet ver; Allahım gözüme afiyet ver; Senden başka ilâh yoktur.
Allahım, küfür ve fakirlikten Sana sığı­nırım. Allahım, kabir azabından Sana sığı­nırım; Senden başka ilâh yoktur. (3 defa)
Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih eder ve Ona hamd ederim. Kuvvet ancak Allah'ın elindedir. Allah ne dilerse olur, olmamasını dilediği şey de olmaz. Bilirim ki, Allah her şeye kadirdir ve ilmiyle her şeyi ihata etmiştir.
İslâm fıtratı, ihlâs kelimesi Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in dini ve müşriklerden olmayan atamız hanif Müslü­man Hz. İbrahim (as)'in milleti üzerine akşamladık. Yâ Hayy, yâ Kayyûm. Rahmetin hürmetine Senden yardım is­tiyorum, bütün işlerimi düzelt; beni nefsimle göz açıp kapa­yıncaya kadar dahi olsa baş başa bırakma.
Allahım, Sen zik­redilmeye en lâyık olansın, ibadet edilmeye ancak Sen lâyıksın, (yar­dım) istenilenlerin en çok yardım edeni, saltanat ve güç sahiplerinin en şefkatlisi, ken­disinden bir şeyler dilenilenlerin en cömerdi, verenle­rin en eli açığı, her şeyin sahibi Sen­sin. Senin ortağın yoktur; eşi ve ben­zeri olmayan ye­gâne varlık Sen­sin. Senin zatın­dan ve rızandan başka her şey helake mahkûmdur. Sana ancak Senin iznin ölçüsünde itaat edilir ve ancak ilmin dahilinde Sana isyan edilir. Sana itaat edilir, karşılığını verirsin, Sana isyan edilir, mağfiret edersin, her şeye en yakın şahit Sen, en yakın ko­ruyucu da Sensin, nefislerin (arzularının) önüne geçer ve perçemlerden tutarsın. İnsanların fiillerini yazdın ve ecelleri­ni takdir ettin. Kalbler Sana akar, gizli Senin yanında ayan­dır. Helâl Senin helâl kıldığın, haram da haram kıldığındır. Din, Senin teşrî buyurduğun; emir, Senin hükmettiğin;
Mahlûk, Senin mahlûkun; kul, Senin kulundur. Sen, Rauf ve Rahîm olan Allah'sın.
Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı, yüzünün nuru hür­metine, Senin olan her bir hak hürmetine ve Senden iste­yen kulların hürmetine, Senden beni bu sabah ve bu akşam affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı dili­yorum.
"Allah bana yeter. Ondan başka ilâh yoktur. Ona tevekkül ettim. O, Arş-ı Azîm'in Rabbi'dir." (7 defa)
Allahım, Sen be­nim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben Se­nin kulunum ve gücüm yettiğince Sana verdiğim ahd ve vaad üzerinde sabitim, işledikleri­min şerrinden Sa­na sığınırım. Üze­rimdeki nimetleri­ni itiraf eder; gü­nahlarımı da ikrar ederim. Beni ba­ğışla. Zira günahları bağışlayan ancak Sensin.
Allah'tan başka ilâh yoktur; Allah büyüktür. Allah'tan baş­ka ilâh yoktur; O birdir. Allah'tan başka ilâh yoktur; Onun ortağı yoktur. Allah'tan başka ilâh yoktur; mülk ve hamd Ona mahsustur. Allah'tan başka ilâh yoktur; güç ve kuvvet Allah'a mahsustur.
Allahım, Senden imanda sıhhat, güzel ahlâkla bezenmiş iman, arkasından felah gelecek bir başarı, katından rahmet ve afiyet ve nezdinden mağfiret ve rızâ istiyorum.
Ne yerde ne gökte (adının anılması)yla hiçbir şeyin zarar ve­remeyeceği Allah'ın ismiyle ki, O Semî' ve Alîm'dir. (3 defa)
Mahlûkâtının şerrinden Allah'ın tastamam kelimelerine sığı­nırım. (3 defa)
"Akşama girerken ve sabaha ererken Allah'ı teşbih edin. * Göklerde ve yerde, geceye girildiğinde de öğleye ulaştığınız­da da hamd, Ona mahsustur. * Ölüden diriyi çıkarıyor diri­den de ölüyü çıkarıyor ve ölümünden sonra da yeri diriltiyor. İşte siz de (kabirlerden) böyle (diriltilip) çıkarılacaksınız."
"Allah ki, Ondan başka ilâh yoktur; dâima diri, (yarat­tıklarını) koruyup-yöneten ve hayat­larını devam etti­rendir. Ona ne uyuklama arız olur, ne de uyku. Göklerde ne var­sa, yerde ne varsa hepsi Onundur. İz­ni olmadan kim Onun katında şe­faatte bulunabilir? Önlerinde ne varsa, arkalarında ne varsa, hepsini bilmektedir. Onun ilminden, kendisinin dilediği mik­tarın dışında bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. (Gökleri ve yeri) koruyup gözetmek, Ona ağır gelmez. O, yücedir, azamet sahibidir."
Biz ve bütün mülk, Allah'a ait olarak akşama ulaştık. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilâh yoktur. O birdir. Or­tağı yoktur. Mülk ve hamd Ona mahsustur. Onun herşeye gücü yeter.
Rabbim, bu gece­nin ve daha sonraki gecelerin hayrını Senden istiyor, bu gece ve daha sonraki gecelerin şerrinden sana sığınıyorum.
Rabbim, tembel­likten ve ihtiyarlığın dertlerinden Sana sığınırım. Rabbim, Cehennem'deki ve kabirdeki azaptan Sana sığınırım.
Allahım, tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlığın dertlerin­den, dünyanın fitnesinden ve Ahiret azabından sana sığını­rım. Biz ve bütün mülk, Alemlerin Rabbi olan Allah'a ait ola­rak akşamladık.
Allahım, Senden bu gecenin hayrını, fethini, yardımını, nu­runu, bereket ve hidayetini istiyor, bu gecenin şerrinden ve daha sonraki gecelerin şerrinden Sana sığınıyorum.
Allahım, imanı bi­ze sevdir ve onu kalblerimizde tez­yin et; küfrü, fıskı ve isyanı bize çir­kin göster; bizleri rüşde erenlerden eyle.
Allahım, Senden, Seninle mutmain olmuş, Seninle karşılaşacağına inanan, kazana ra­zı ve ihsanına ka­naat eden bir nefis istiyorum.

 

Yazar: 

Yorumlar


Hocam, yani bunlarin hepsinin

Hocam, yani bunlarin hepsinin aksam namazindan sonra okunmasi sunnet midir? Burda dualardan sonra 1-2; 1-2-3 diye rakamlar var onlar ne anlamda oyle konulmus? Sevgiler ve saygilarimla

Kardeslerim burada da bazi

Kardeslerim burada da bazi hatalar var. lutfen duzeltiniz. Selametle..

Arapca kisminda bi hata

Arapca kisminda bi hata goremedim.turkceyi diyorsaniz bilmiyorum

ya Ze'1 (Ze'l) Celâli ve'l

ya Ze'1 (Ze'l) Celâli ve'l İkram ahlâkla bezenmiş, peşinden felah gelecek bir basan (başarı olmalı galiba) Ona ne uyuklama arz (arız) olur, ne de uyku Düzeltmeler yukarıdaki gibi olmalı diye düşünüyorum naçizane. Hakkınızı helal edin, Allah razı olsun.

Uyarılar için teşekkürler,

Uyarılar için teşekkürler, düzeltmeler uygulandı.

   

-->