Muharref İncil’de Hz. Muhammed (asv)’in Peygamberliğine Deliller

Başlığımızda, İncil’i “muharref” olmak ile vasfetmemizin önemli bir sebebi vardır. Muharref, tahrif edilmiş ve değiştirilmiş demektir. Bu makamda göstereceğimiz bütün deliller, tahrif edilmiş ve Peygamber Efendimiz (asm)’dan bahseden delillerin titiz bir planla yok edilmiş olduğu İncil’den çıkartılmış delillerdir. Bu kadar titiz ve dikkatli tahrif çalışmalarına ve Efendimiz (asm)’dan haber veren her ayeti kitaplarından çıkarmalarına rağmen, yine de ortada büyük bir yekûn vardır. Acaba tahrif edilmiş İncil’de Efendimiz (asm)’a bu kadar işaret varsa, Hz. İsa (as)’a inen İncil’in asılında ne kadar işaret olur, bunu kıyas edelim!

Hristiyan ve Yahudilerin, kitaplarında yaptıkları tahrifler, bilhassa Efendimiz (asm)’ın haber verildiği ayetleri kitaplarından çıkarmaları, Kur’an’da şöyle anlatılır:

“Kitabı elleriyle yazanların vay haline, onlar kitabı elleriyle yazarlar da, o yazdıkları şeyi az bir para karşılığında satmak için ‘Bu Allah’ın katındandır’ derler. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay onların haline, yine kazandıklarından ötürü vay onların haline.”(Bakara, 2/79)

“Ey Kitap ehli! Kitaptan gizlediğinizin birçok bölümünü size açıklayan ve birçoğunu açıklamadan geçiveren elçimiz size geldi! Gerçekten size Allah'tan bir ışık ve apaçık bir kitap geldi.”(Maide, 5/15)

Kur’an-ı Kerim, Hristiyanların İncil'de açıklanan birçok bilgiyi örtbas ettiğini söylemektedir. Bu bilgilerden bir kısmı, Peygamber Efendimiz (asm)’ın geleceğine işaret eden İncil’deki ifadelerdir. Bu bölümde Peygamber Efendimiz (asm)’ın geleceğine işaret eden İncil’deki ifadeleri inceleyeceğiz.

1. Hz. İsa dedi; “Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi tutun. Ben de Rab’den dileyeceğim ve O size başka bir Faraklit verecektir; ta ki, daima sizinle beraber olsun.” (Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 15-16)

2. Hz. İsa dedi;“Benim adımla Rabbin göndereceği Faraklit size her şeyi öğretecek ve size söylediğim her şeyi hatırınıza getirecektir.” (Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 26)

3. Hz. İsa dedi; Faraklit geldiği zaman iman edesiniz diye, gelmeden önce size şimdi söyledim.”(Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 29)

4. Hz. İsa dedi; “Rab’den size göndereceğim Faraklit geldiği zaman, O benim hakkımda tanıklık edecektir...”(Yuhanna, Bâb 15, Âyet: 26) 

5. Hz. İsa dedi; “Ama size gerçeği söylüyorum, benim gitmem sizin için yararlıdır. Çünkü gitmezsem, Faraklit gelmez... Ama gidersem onu size gönderirim.” (Yuhanna, Bâb 16, Âyet: 7)

6. Hz. İsa dedi; “...Ama Faraklit gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecektir. Çünkü kendiliğinden konuşmayacaktır. Ne işitirse onu söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir.” (Yuhanna, Bâb 16, Âyet: 13)

7. Hz. İsa dedi; “...O Faraklit beni yüceltecek, çünkü benimkinden alacak ve size bildirecek.” (Yuhanna, Bâb 16, Âyet: 14)

İncil’in yukarıdaki ifadelerinde Hz. İsa (as) tarafından gelmesi müjdelenen ve Faraklitolarak geçen kelimenin aslı; Süryanice’de “Münhamenna“ Yunanca’da “Piriklitos”tur. Bu kelimenin birebir Arapça karşılığı ise “Ahmed”dir.

İncil ayetlerinde Grekçe Priklitos yani “Ahmed” ifadesi bazı kaynaklarda “Briklitüs” olarak geçmektedir. “Ahmed”, Efendimiz (asm)’in bir ismi olduğu gibi, Kur’ân-ı Kerim’de de, O’nun İncil’de“Ahmed” olarak geçtiği açıkça ifade edilmektedir. (bk. Saff, 61/6)

Hem az önce bahsedilen bütün vasıflar sadece Efendimiz (asm)’da mevcuttur. O halde İncil’de gelmesi beklenen ve kendisi müjdelenen kişi, Hz. Muhammed (asv)’dır.

Ayrıca “Faraklit” kelimesi, İncil tefsirlerinde “hak ve batılı birbirinden ayıracak hakperest zat” olarak izah edilmiştir ki, Hz. İsa (a.s)’dan sonra gelecek insanları hakka sevk edecek zatın ismidir. Acaba Hz. Muhammed (asv)’dan daha fazla bu vazifeyi yapmış başka birisi alemde gösterilebilir mi?

8. Hz. İsa dedi; “Size gerçeği söylüyorum; benim gidişim size faydalıdır. Zira ben gitmezsem, tesellici size gelmez.”(Yuhanna Bab 16, ayet 7)

Acaba, şu âleme gelen ve insanlara hakiki teselli veren Hz. Muhammed (asm)’dan başka kim vardır. Evet, O’dur, fani insanları ölümün ebedi idamından kurtarıp hakiki teselli veren.

9.  Hz. İsa dedi; “Artık sizinle konuşmayacağım: Çünkü bu dünyanın reisi geliyor ve bende onun hiçbir şeyi yoktur.”(Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 30)

10. Hz. İsa dedi;“... ve O geldiği zaman günah, salâh ve hüküm için dünyayı ilzâm edecektir.”(Yuhanna, Bâb 16, Âyet: 8)  

Acaba Hz. İsa (a.s)’dan sonra, dünyanın reisi olacak ve hak ve batılı ayırıp, Hz. İsa (as)’ın yerinde insanları irşad edecek, Hz. Muhammed (asv)’dan başka kim gelmiştir? Ve Ondan başka “Alemin reisi” olma unvanına kim layıktır? Hem Hz. Davud (as)’dan sonra, Hz. Muhammed (asv)’dan başka hangi nebi gelmiş ki, doğudan batıya kadar dinini neşretmiş ve memleketleri cizyeye bağlamış ve padişahları kendine secde eder gibi itaat altına almış ve her gün insanlığın beşte biri kendisine dua ve salavat okur olsun? Bunları yapmış tek kişi olarak Hz. Muhammed (asv)’dan başka kim gösterilebilir? Demek, İncil’de, Hz. İsa (a.s)’dan sonra geleceği belirtilen “Alemin reisi” tabiri ile kastedilen; Hz. Muhammed (asv)’dır. Hem “fahr-i alem” yani “alemin kendisiyle övündüğü” unvanı, Efendimiz (asm)’in en meşhur unvanıdır.

11.“Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu; açıkça konuştu, inkâr etmedi: "Ben Mesih değilim" diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine: "Öyleyse sen kimsin? Sen İlyas mısın?" diye sordular: O da "Değilim" dedi. "Sen O Peygamber misin?" dediler. Yahya: "Hayır" diye cevap verdi...” (Yuhanna Bab 1, Ayet: 20-21)

Hz. Yahya (as)'a üç soru sorulmaktadır ve O, bu üç soruya da olumsuz cevap verir: 

a. Sen Mesih misin? Yani İsa mısın?

b.Sen İlyas mısın?

c. Sen O Peygamber misin? 

Demek Yuhanna İncili’nin bu cümlesinde üç ayrı peygamberden bahsediliyor. Bunlar Hz. İsa (as), Hz. İlyas (as)  ve  O Peygamber (asm)'dir!..

Bu ifadelerden anlaşılmaktadır ki; "O Peygamber" Hz. İsa (as)'dan farklı bir şahsiyettir. Acaba Allah'tan aldığı sözleri insanlara duyuran, Hz. İsa (as)'ın çıktığı dönemde hâlâ gelmemiş olan ve Hz. İsa (as)'dan farklı olan ve “O peygamber” diye işaret edilen peygamber kimdir? Elbette Hz. Muhammed (asm)’dır. Zira Hz. Muhammed (asv) dışında Allah'tan aldığı peygamberlik görevini yerine getirip, tarihte önemli bir yer kazanmış ve Hz. İsa (as)'dan sonra gelmiş ikinci bir insan gösterilemez.

12.“Yalancı Peygamberlerden sakının. Onlar size koyun postu içinde yaklaşırlar, ama özde yırtıcı kurtlardır… Onları yaşam ürünlerinden tanıyacaksınız. Hiç dikenlerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanır mı? Her iyi ağaç iyi ürün verir. Çürük ağaç ise kötü ürün verir… İyi ağaç kötü ürün vermediği gibi, çürük ağaç da iyi ürün vermez… İyi ürün vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır… Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız.”(İncil-Matta Bab 7, Ayet: 15-20) 

İncil'in hiçbir yerinde Hz. İsa (as)'dan sonra peygamber gelmeyeceği söylenmez. Buna karşın İncil'de peygamberlik iddiasında olanları tanımada şu kritere verilir:

"Verilen ürüne bak ve yalancı ile doğru söyleyeni ayırt et..."

Eğer Hz. İsa (as)'dan sonra hiç peygamber gelmeyecek olsaydı; Hz. İsa (as), "Benden sonra peygamber gelmeyecektir, benden sonra kim peygamberlik iddia ederse o yalancıdır." diye çok kestirme bir şekilde bu meseleyi halledebilirdi. Demek,  Hz. İsa (as)'ın, yalancı ve doğru peygamberi ayırt etmek için tavsiye ettiği yöntem, başlı başına Hz. İsa (as)'dan sonra peygamber geleceğine yeterli bir delildir.

Hz. İsa (as) 'dan sonra peygamber gelecek olması da; Hz. Muhammed (asv)’in peygamberliğine yeterli bir delildir. Çünkü Hz. İsa (as)'dan sonra gelip de, Allah'a inanan, Allah'a güvenen, Allah'ı seven ve putları terk eden toplulukların oluşması gibi harika bir ürün, sadece ve sadece Peygamberimiz (asm) ile yollanan din sayesinde elde edilmiştir.

13. Hz. İsa (as) Kudüs’e gelir. Her gün dersler vermeye başlar. Fakat ileri gelenler, kahinler ve din bilginleri onu yok etmek isterler. İsa (as) onlara şu mesajı verir:

 “Eğer bu hakikatlere iman etmezseniz, Allah bunlara inanıp yaşayacak sizden başka bir kavme ihsan edecek…”

Derslerinden birinde aşağıdaki misali ve ardındaki hakikati halka ve kahinlere şöyle anlatır;

Bağ Kiracıları Benzetmesi (Matta Bab 21, Ayet 33-46; Markos Bab 12, Ayet 1-12; Luka Bab 20, Ayet 9-19)

"Bir benzetme daha dinleyin: Toprak sahibi bir adam, bağ dikti, çevresini çitle çevirdi, üzüm sıkma çukuru kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağbozumu yaklaşınca, üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini dövdü, birini öldürdü, ötekini de taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi, 'Oğlumu sayarlar.' diyerek bağcılara onu yolladı. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine, 'Mirasçı bu; gelin, onu öldürüp mirasına konalım.' dediler. Böylece onu yakaladılar, bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak?..”

İsa'ya şu karşılığı verdiler:

 "Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek; bağı da, ürününü kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak..."

İsa onlara şunu sordu:

"Kutsal Yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? 'Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu, gözümüzde harika bir iş!' Bu nedenle size şunu söyleyeyim, Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen, paramparça olacak; taş da kimin üzerine düşerse, onu ezip toz edecek."(Matta Bab 21, Ayet 43)

Baş kâhinler ve Ferisiler, İsa (as)'ın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar.

O'nu tutuklamak istedilerse de, halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk, O'nu peygamber sayıyordu.”

"...Bu nedenle size şunu söyleyeyim, Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek...”

İşte bu cümlelerde geçen “taş” şüphesiz Peygamber Efendimiz (asm) olup, Allah’ın mülkünün verileceği vaat edilenler de İslam ümmetidir… Hristiyan bilginlerinin “taşı” Hz. İsa (as)’ın kendisine yormağa yeltenmeleri de şu yönlerden boşunadır:

a. Bu taşla kastedilen zatın -haşa- Allah’ın oğlu olduğunu iddia ettikleri Hz. İsa (as)’dan başka olacağı, sözün gelişinden kesin olarak anlaşılır.

b. Onların iddialarına göre Hz. İsa (as), Yahudilerin ellerinde öldürülmüştür. Bu durumda taşın üstüne düşenlerin parçalanması ve altında kalanların ezilip helak olması nerde kalmış diye sorulmaz mı?

c. Hz. İsa (as) Yuhanna İncili Bab12, Ayet  47’de;“Ve bir adam sözlerimi işitip tutmazsa ona ben hükmetmem; çünkü bu dünyaya hükmetmeye gelmedim; ancak dünyayı kurtarmaya geldim...” demiştir. Bu ise “taş” olma vasfına kesin olarak zıttır. Çünkü İncil ayetinin ifadesine göre: taş; kimin üstüne düşerse onu ezip toz edecek ve taşın üstüne düşenler de paramparça olacaktır.

ç. Zebur’da o taşın baş köşe olmasına şaşıldığı: “...ve o gözlerimizde şaşılacak iştir.” cümlesiyle ifade edilmiştir. Hristiyanların iddia ettiklerine göre; Hz. Davud (as), Hz. İsa (as)’ı o kadar sayardı ki onun -hâşâ- Allah olduğuna inanacak dereceye varırdı. Bu halde Hz. İsa (as)’ın başköşe olmasına şaşmasını gerektirecek ne olabilir? Demek bu, Hz. İsa (as)’dan başka birisi olmalı ve onun peygamber olması şaşılacak bir şey olmalıdır. Bu ise şudur: İsrailoğullarının Hz. Hacer’den doğmamaları ve bu soydan gelmemeleri sebebiyle İsmailoğullarını kendilerine denk tutmaması ve esasen o zamanlarda İsmail (as) soyundan hiç bir peygamber gelmemiş olması, oldukça şaşkınlık sebebi olabilir.

d. Doğruluk ve emniyeti kesin delillerle sabit olan Hz. Peygamberimiz (asm)’in şu hadisi, o taşın bizzat kendisi olduğunu bildirmiştir:

 “Benimle peygamberlerin temsili bir köşke benzer ki; çok güzel yapılmış, fakat bir tuğlası bırakılmıştır. Köşke bakanlar güzelliğine hayret ediyorlar, ancak bu tuğlanın yerini boş buluyorlar. İşte o köşk benimle tamamlanıyor, peygamberlik benimle sona eriyor.”[1]   

14.İncil’de, geleceği beklenen ve âlemin reisi olarak vasfedilen peygamber hakkında: “Seyf ve asa sahibi” denilmiştir.[2]Seyf; kılıç demektir. Demek gelecek peygamber cihad ile vazifeli olacaktır. Bu durumda Hz. İsa (a.s) olamaz, zira O cihat ile vazifelendirilmemiş ve cihat etmemiş bir peygamberdir.“Kılıç sahibi” sadece, Hz. Muhammed (asv) olabilir. Zira Efendimiz (asm) ve ümmeti cihad ile vazifelidirler. Ayrıca Efendimiz (asm) asa sahibi idi; asa ile gezerdi.

15. Yine İncil’de geleceği müjdelenen peygamber hakkında “sahibü-t tac”(tac sahibi) unvanı zikredilir.[3]Bu unvan da Efendimiz (asm)’a mahsustur. Tac, başa takılan sarık demektir. Eski zamanda, milletler içerisinde, milletçe umumiyet itibariyle sarık saran Arap kavmidir. Demek tac sahibi; Hz. Muhammed (asv)’a işarettir.

Sual:Niçin Hz. İsa (as) diğer peygamberlere kıyasla, Efendimiz (asm)’dan daha fazla bahsediyor ve Ondan müjde veriyor? Zira başka peygamberler yalnız haber vermekle yetiniyor?

Cevap:Çünkü Hz. Muhammed (asv), İsa (as)’ı, Yahudilerin müthiş iftiralarından, yalanlamalarından ve dinini tahriflerden kurtarmakla beraber, İsa (as)’ı tanımayan Yahudilerin zor ve meşakkatli şeriatına mukabil, kolay ve Hz. İsa (as)’ın şeriatını tamamlayacak bir şeriata sahiptir. İşte onun için çok defa “Alemin reisi geliyor” diye müjde vermektedir.


________________________________________________

[1]Sahihu’l-Buhari, IV, 162- 163

[2]Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 99, 114.

[3]Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 113,114; Ali el-Kari, Şerhu’ş-Şifâ, 1:739.

Yazar: 

Yorumlar


İncil Matta 23/37-39; Ey

İncil Matta 23/37-39; Ey Kudüs! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Kudüs! Bir tavuk, civcivlerini kanatları altına nasıl toplarsa, ben de kaç kez senin çocuklarını öylece toplamak istedim, ama siz istemediniz. Bakın, eviniz ıssız bırakılacak! Size şunu söyleyeyim: `RABBİN ADIYLA GELEN MÜBAREK OLSUN!' diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz. İncil Luka 13/34-35; Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim, ama siz istemediniz. Bakın, eviniz ıssız bırakılacak! Size şunu söyleyeyim: ‘RABBİN ADIYLA GELEN MÜBAREK OLSUN!’ diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.” Efendimiz(SAV) kendisine ilk nazil olan şu ayetle Peygamberlik makamına yükselmiştir. "Yaratan Rabbinin adıyla oku" Matta ve Luka'da da belirtildiği gibi Hz. Muhammed; "RABBİN ADIYLA GELEN" Peygamberdir.

İncil'de Muhammed'in müjdesi

İncil'de Muhammed'in müjdesi ile alakalı yazınızı okudum. Orada bahsi geçen Yahya (sen kimsin sorusu sorulan) Hz Yahya değilz vaftizci Yahyadır. Söyleyeyim dedim. Ayetin devamını okursanız anlarsınız.

Hıristiyanlık’ta Vaftizci

Hıristiyanlık’ta Vaftizci Yahyâ (John the Baptist, Jean-Baptist) ismiyle bilinir. İslâmî kaynaklardaki adıyla Yahyâ, Zekeriyyâ’nın oğlu olup annesi Hz. Meryem’in teyzesidir. https://islamansiklopedisi.org.tr/yahya

Sinan kardeş sen kime ne

Sinan kardeş sen kime ne anlatma derdindesin anlayamadım.. Bir hristiyanı veya yahudiyi İslâm'a geçirmek istiyorsun ama hidayeti veren Allah'tır.. Rabbimizin gönderdiği Kur'an'ı inatla anlamayıp inkâr edenlere sen mi anlatacaksın İslâm'ı.

Ellerinize sağlık, çok güzel

Ellerinize sağlık, çok güzel bir yazı olmuş. Bazı gizli kalmış gerçekleri açığa çıkartmışsınız. Allah(cc) razı olsun...

Maalesef hristiyanların biz

Maalesef hristiyanların biz müslümanlada olan önyargıları ellerinde ki kutsal metin gözlerinin önünde olmasına rağmen görmelerini engelliyor , bu durumunda en büyük müsebbihi yine biz müslümanlarız ... Yahudiler Mesih ve Mehdi beklemekteler hristiyanlarda Hz İsa nın tekrar inmesini beklemekteler ancak onlar bekleyedursun gerçek çoktan yeryüzüne inmiştir ve son mehdi çoktan zuhur etmiştir ... Biz müslümanlar bu delilleri göz ardı etmişiz yüzyıllar boyunca çünkü elimizde ki kitaba son derece inanmışız ve diğer kitaplara bakma ihtiyacı duymamışız belki ancak Kur’an önce ki kitapların sürekli tasdik ilişkisinin öneminden bahsetmektedir esasen bu sebeple bu konuların açıklaması da biz müslümanların boynunun borcudur ... Hristiyan olan kardeşlerimizde ister inanır ister inanmazlar Allah onlarada hidayet nasip etsin ... Ama biz müslümanlara bu gerçekleri açıkladığımız için de kızmasınlar sonuçta Allah ‘ın nuru kendisini tamamlayacaktır ve gerçek elbette önlerine serilecek önemli olan bunu zamanında farkedebilmek yoksa iş işten geçtikten sonra yazık olacak ... Bu tarz çalışmaların artması temennisiyle ... Birde Hz. Meryem ile ilgili özellikle soyu ile ilgili araştırmalar sanki izaha ihtiyaç duyuyor gibi onlarla da ilgili daha derin incelemeler yapılabilirse mutluluk duyarım ... Yazıyı yayınlayanların ellerine sağlık özellikle bağ sahibi hikayesini okuduğum zaman eşşekten düşmüş karpuza döndüm açıkçası bu kadar net bi betimleme olduğunu ben bilmiyordum şahsen ... Dua ile selamet ile kalınız tekrar elinize sağlık ....

Bu kadar ispat ve delile

Bu kadar ispat ve delile rağmen artık kıvırmanın bir anlamı yok bencede :) Bunlar apaçık son peygamber hz.Muhammed'in geliceğine en net işaretlerdir...

Bir kere bile baştan sona

Bir kere bile baştan sona İNCİL okumadan islami kaynaklardan delillerle izah etmişsin .haksizmıyım?

Haksızsınız :) Kadıköy

Haksızsınız :)

Kadıköy Sonbuyruk Kilisesi'nden Pastör Metin bey lütfedip ziyarete geldi, evvelden de İncil göndermişlerdi. Biz baştan sona okuyup kanaatlerimizi ve burada yazılanları kendileri ile paylaştık. Onlar da kendilerine göre izahta bulundular. Ancak bir ortak noktada buluşamadık. Mevcut Türkçe İncil nüshasında buradaki hemen hemen tüm ayetlerle ilgili tahrifler söz konusu. Dolayısıyla burada yazılanların birebir aynıları tabi ki mevcut incilde olmayabiliyor, ya da olanlar da zaman içinde yeni baskılarda ya değişiyor, ya da dipnotlarla konu farklı mecralara çekiliyor.

Madem Tahrif edildi,doğrusunu

Madem Tahrif edildi,doğrusunu siz yazın.İncil'de " Galatyalılar 1 : Tek Müjde " bölümünü okuyun.orda Kur'an 'a bir" gönderme" var.İsa " Başlangıç ve Son Benim" diyor.."Son" İsa'nın gelmesiyle herşey bitti demektir.İsa Çarmıhta ölmeden hemen önce "tamamlandı" diyor..tamamlanmış olan "bitmiş" demektir.İsa Mesih böyle söyledikten sonra başka din gelir mi ? Tevrat'da Tanrı benim adım sonsuza kadar YHVH (yahveh) dir diyor.Kur'an' da Allah'ın 99 ismi var ama YHVH yok.niye yok ,bunun açıklamasını sizlere bırakıyoruz.

Kardeşim, o dediğin cümleyi

Kardeşim, o dediğin cümleyi Hazreti İsa (as) değil, ondan onlarca yıl sonra ortaya çıkan Pavlus söylüyor. Ayrıca İsa çarmıhta da ölmüyor, o kısımlar da sonradan uydurulan yerlerden. Sizin inandığınız İncil, içinde ufak tefek de olsa vahiy kırıntıları olan bir tarih kitabı aslında... Ama büyük kısmı onlarca hatta yüzlerce yıl sonra yazılmış bir tarih kitabı...

Hem İncil değiştirilmiş deyip

Hem İncil değiştirilmiş deyip Rabbe küfür ediyorsunuz. Hemde değiştirilmiş dediğiniz kitaptan ...

Cevap: Hamaset kokan

Cevap: Hamaset kokan ifadelerinize cevap vermeye gerek duymuyoruz. Ancak yazık ki, amerikalı ateist yazarlar da Hz. İsa'yı aynı şekilde inkar ediyorlar. (Zihinleri bulandırmamak için Hz. İsa'yı tarihten komple inkar edenlerin kaynaklarını vermiyorum, çok merak ediyorsanız mail ile gönderebilirim) Bizim için Hz. İsa, Allah'ın Peygamberidir... Hz. Muhammed gibi.

Değiştirildi dediğiniz İncil'den neden delil getiriyorsunuz sorusuna aşağıda cevap vermiştik. Değiştirilmiş, tahrif edilmiş demek "komple sil baştan yazılmış" demek değildir. Biz Müslümanlar için İncil tahriflere uğramış, ancak içinde halen vahiy kırıntıları kalan bir kitaptır.

öncelikle İNCİL, Yuhanna

öncelikle İNCİL, Yuhanna kitabı, bölüm 14 tamamını okumanızı tavsiye ederim bir olay örgüsü var sadece gidip bir ayeti alıp değerlendirme yapılması kesinlikle sağlıklı değildir. 1 «Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. 2 Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. 3 Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. 4 Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.» 5 Tomas, «Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?» dedi. 6 İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben'im» dedi. «Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez. 7 Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız. Artık O'nu tanıyorsunuz, O'nu gördünüz.» 8 Filipus, «Rab, bize Baba'yı göster, bu bize yeter» dedi. 9 İsa, «Filipus» dedi, «bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, `Bize Baba'yı göster' diyorsun? 10 Benim Baba'da, Baba'nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor. 11 Bana iman edin; ben Baba'dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. 12 Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben Baba'ya gidiyorum. 13 Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. 14 Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. 15 «Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. 16>17 Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye burada açık net bir şekilde kutsal ruhtan bahsedilmektedir herhangi bir kişi ya da peygamberi işaret etmemektedir.

İncilin tahribata ugradiginin

İncilin tahribata ugradiginin en buyuk delili allaha baba denmesidir allah hic kimsenin babasi degildir rabbidir bi yuhanna 14 te hz isaya seslenirken ya rab deniylr onusa aciklarmisni

Nakil yaptığınız bölümün

Nakil yaptığınız bölümün tamamını okuduk, görüşlerimiz:

1. Tercüme üstüne tercüme geçiren bir metinde, Allah -haşa- baba, cennet, -haşa- babanın yanı, Nubuvvet, yani Peygamberlik mesleği ile kulun Allah'a davet etmesi konusu ise siz de tamamen şirke dönüşmüş... Bu dönüşüm tabi ki bir defa da olmamış, süreci iyi analiz etmeniz için size bir kitap önereceğim: Kayıp İsa, Koray Er, Etkileşim Yayınları

2. Sizin kutsal ruh diye yorumladığınız konunun analizini yine bu yorumlar içinde verdiğimiz cevaplarda hakikatini yazdık. Oradaki mesaj gayet açık, ancak günümz hristiyanları orayı da kendilerine göre yorumlamaktadırlar. Bir süre sonra da artık o metinleri de değiştireceklerini düşünüyorum.

3. Bizler bu sitenin editörleri olarak hem İncil üzerinde araştırmalar yapan, günümüz tercümelerini okuyan, hem de konu hakkındaki görüşlerimizi İstanbul'daki en yetkili Hristiyanlarla paylaşan bireyleriz. Dolayısıyla yazdıklarımız hakkında şüphemiz yok, ancak inanmak istemeyenlere yapacak birşey de yok. Zira görmek istemeyen kadar kör yoktur.

Madem Incil ve tevrat bu

Madem Incil ve tevrat bu kadar degistirilmis hz muhammede dair delil kalmasın diye bu ayetleri çıkarmayı akıl edememisler mi?

Bizim kanaatimize göre ne

Bizim kanaatimize göre ne kadar tahrif olursa olsun için de yine içerisinde bir nebze vahiy kırıntıları kaldığı için, Hristiyanları kendi kaynaklarını incelemeye davet ediyoruz.

Hristiyan inancında Kutsal

Hristiyan inancında Kutsal Kitap'tan anladığım ve gördüğüm kadarıyla İsa Mesih'e kadar olan ve Kutsal Kitap'ta ismi geçen Tanrı adamlarına, Kutsal Kitap'ın ışığında, Kutsal Kitap'ın gösterdiği-anlattığı şekilde, inanılmaktadır. Daha sonra ortaya çıkmış ve peygamber olduğunu söylemiş olan İslam veya başka her hangi dinin peygamberine, gurusuna, rabbunisine Tevrat-Zebur-İncil'de YHVH olarak geçen Yaratıcının elçisi olmadığına inanılmaktadır. İsa Mesih'in bir peygamberi müjdelediğini iddia edenler aşağıdaki ayetleri ortaya delil olarak sunmaktadırlar; (Parantez içinde yazacaklarım konu ile ilgili açıklamalardır.) İNCİL, Yuhanna kitabı, bölüm 14 1 «Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. 2 Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. 3 Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. 4 Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.» 5 Tomas, «Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?» dedi. 6 İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben'im» dedi. «Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez. 7 Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız. Artık O'nu tanıyorsunuz, O'nu gördünüz.» 8 Filipus, «Rab, bize Baba'yı göster, bu bize yeter» dedi. 9 İsa, «Filipus» dedi, «bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, `Bize Baba'yı göster' diyorsun? 10 Benim Baba'da, Baba'nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor. 11 Bana iman edin; ben Baba'dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. 12 Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben Baba'ya gidiyorum. 13 Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. 14 Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. 15 «Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. 16>17 Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. (1. Nokta: Gelecek olan varlık sonsuza dek bizimle olacaktır. Oysaki İslam peygemberi sonsuza dek bizimle değildir ve daha da derine inersek, bu sözlerin söylendiği havarilerle de beraber olmamıştır. 2.Nokta: O, Yardımcı ve Gerçeğin Ruhu'dur. İslam peygamberi birşeyin yardımcısı mıdır? Veya bir Ruh mudur? Bunlar iddia sahibinden beklenen cevaplardır. 3. Nokta: Dünya, O'nu kabul edemez. Dünyada İslam peygamberini kabul eden birçok kişi vardır...) 18 Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim. 19 Az sonra dünya artık beni görmeyecek, ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. 20 O gün anlayacaksınız ki, ben Babamdayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim. 21 Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.» 22 Yahuda - İskariyot değil - O'na, «Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?» diye sordu. 23 İsa ona şu karşılığı verdi: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. 24 Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, benigönderen Baba'nındır. 25 «Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. 26 Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. (4. Nokta: Yardımcıyı yani Kutsal Ruh'u, "Baba", İsa'nın adıyla gönderecek. İslam'da, İncil'deki "Baba" kavramı yoktur. İslam peygamberi de İsa'nın adıyla gelmemiştir. 5. Nokta: Kutsal Ruh bize gerekli olan herşeyi öğretecektir. Burada bu ayette hitap edilen kişiler havarilerdir, dolayısıyla Kutsal Ruh - Yardımcı - Gerçeğin Ruh'u havarilere ve şimdide günümüzde hristiyanlara Tanrı Egemenliği hakkında bildikleri şeyleri öğreten varlıktır. İslam Peygamberi, havarilerden yüzlerce yıl sonra ortaya çıkmıştır. 6. Nokta: Kutsal Ruh, bizlere İsa'nın söylediklerini hatırlatacaktır. İslam peygamberi bizlere İsa Mesih'ten çok farklı şeyler söylemektedir. ) 27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. 28 Size, `Gidiyorum, ama yanınıza döneceğim' dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, Baba'ya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü Baba benden üstündür. 29 Bunları size şimdiden, her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki, bunlar olunca inanasınız. 30 Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. 31 Ama dünyanın, Baba'yı sevdiğimi ve Baba'nın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Haydi kalkın, buradan gidelim. İNCİL, Yuhanna kitabı, bölüm 16 5 «Şimdiyse beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki, içinizden hiçbiri bana, `Nereye gidiyorsun?' diye sormuyor. 6 Ama size bunları söylediğim için yüreğiniz kederle doldu. 7 Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim. (7. Nokta: Yardımcının gelişi İsa'ya, daha doğrusu İsa'nın çarmıhta ölüp, 3.gün dirilip, gökyüzüne yükselmesine, Baba'nın yanına gitmesine bağlıdır, ayrıca Yardımcı'yı gönderen İsa Mesih'tir. Dolayısıyla bu madde de İslam'ın öğretişleri ile çelişmektedir.) 8 O gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya gösterecektir. 9 Günah konusunda - çünkü bana iman etmezler. 10 Doğruluk konusunda - çünkü Baba'ya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz. 11 Yargı konusunda - çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. 12 «Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız. 13 Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi her gerçeğe yöneltecek. O kendiliğinden konuşmayacak, yalnız işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. (8. Nokta: Gerçeğin Ruhu, kendiliğinden konuşmayacak, işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları bildirecektir. İslam peygamberi için mümüinleri "işittiklerini söyledi" diyebilirler ancak burada bildirilen şeyler içinde gelecekte olacak olan olaylar vardır ve yine hatırlamak gerekir ki burada hitap edilen kişiler havarilerdir ve İslam peygamberi daha henüz dünyada değildir.) 14 O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek. (9. Nokta: O, İsa'yı yüceltecektir. İslamiyet inancında ise çok açıktır ki İsa Mesih, sadece insan ve peygamber olarak geçmektedir. İsa yüceltilmemektedir.) 15 Baba'nın her nesi varsa benimdir. `Benim olandan alacak ve size bildirecek' dememin nedeni budur. 16 «Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz; yine kısa süre sonra beni göreceksiniz.» Son olarak, işin en ilginci, hristiyanlar Kutsal Kitap'ın değişmediğinin Kur'an'da da geçtiğini söylediklerinde (http://www.hris...ligi/index.htm ) "Siz Kur'an'dan delil mi sunuyorsunuz?" diye sorup konuyu geçiştirirlerken, İslamiyetin, Kur'an'ın, İslam peygamberinin ilahiliğinin dayandırıldığı bence en büyük temel olan bu konuda "değiştirilmiş" diye iddia edilen İncil'den referanslar gösterilmektedir...

1. Nokta: Gelecek olan varlık

1. Nokta: Gelecek olan varlık sonsuza dek bizimle olacaktır. Oysaki İslam peygemberi sonsuza dek bizimle değildir ve daha da derine inersek, bu sözlerin söylendiği havarilerle de beraber olmamıştır.
Cevap:Sonsuza dek insanlık ile beraber olması son peygamber olup kendisinden sonra sonsuza kadar başka peygamber gelmeyeceği anlamındadır ki hakikattır...

2.Nokta: O, Yardımcı ve Gerçeğin Ruhu'dur. İslam peygamberi birşeyin yardımcısı mıdır? Veya bir Ruh mudur? Bunlar iddia sahibinden beklenen cevaplardır.
Cevap:Tüm peygamberler birbirlerinin yardımcılarıdır, yanı dava olan İman davasında birbirlerinin yardımcısı tamamlayıcısıdırlar. Gerçeğin Ruhu ise, gerçeğin kendisi anlamında kullanılmıştır ki, bu da hakikattir. Hz. Muhammed gerçeğin kendisidir.

3. Nokta: Dünya, O'nu kabul edemez. Dünyada İslam peygamberini kabul eden birçok kişi vardır...
Cevap:Dünyanın tamamı onu kabul etmemiştir ve imtihan sırrı gereği etmeyecektir de... Burada da yine akılla çelişen bir açıklama yoktur...

4. Nokta: Yardımcıyı yani Kutsal Ruh'u, "Baba", İsa'nın adıyla gönderecek. İslam'da, İncil'deki "Baba" kavramı yoktur. İslam peygamberi de İsa'nın adıyla gelmemiştir.
Cevap: Hz Muhammed, tüm peygamberlerin adıyla yani getirdiği Kur'anıyla tüm Peygamberlerin davasıyla ve isimleri ile gelmiş, onların dinlerini tahriflerden sıyırıp asıl din olan tevhid dinine yönlendirme göreviyle gelmiştir.

5. Nokta: Kutsal Ruh bize gerekli olan herşeyi öğretecektir. Burada bu ayette hitap edilen kişiler havarilerdir, dolayısıyla Kutsal Ruh - Yardımcı - Gerçeğin Ruh'u havarilere ve şimdide günümüzde hristiyanlara Tanrı Egemenliği hakkında bildikleri şeyleri öğreten varlıktır. İslam Peygamberi, havarilerden yüzlerce yıl sonra ortaya çıkmıştır.
Cevap: Zorlama bir anlam verilmeye çalışılmıştır. İncil her ne kadar muharref olsa bile muhatabı sadece havariler değil günümüz Hristiyanlarıdır da ... Dolayısıyla islam da kutsal ruh ile anılan Cebrail (as) tüm insanlığa son İlahi mesajı getirmiştir.

6. Nokta: Kutsal Ruh, bizlere İsa'nın söylediklerini hatırlatacaktır. İslam peygamberi bizlere İsa Mesih'ten çok farklı şeyler söylemektedir.
Cevap: Hz. Muhammed Allah var diyor, Hz. İsa' da diyor. Cennet-cehennem var diyor, o da diyor. mükafat var ceza var diyor. O da diyor. Melek var, ruh var diyor, o da diyor. Doğru olun diyor, o da diyor, ibadet edin diyor, o da diyor... yüzlerce ortak nokta sayabilirim. Neresi farklı? Farklı olan şeyler de daha sonrasında içerisine başkaları tarafından katılan şeylerdir... teslis gibi

7. Nokta: Yardımcının gelişi İsa'ya, daha doğrusu İsa'nın çarmıhta ölüp, 3.gün dirilip, gökyüzüne yükselmesine, Baba'nın yanına gitmesine bağlıdır, ayrıca Yardımcı'yı gönderen İsa Mesih'tir. Dolayısıyla bu madde de İslam'ın öğretişleri ile çelişmektedir.
Cevap:İlk olarak hani yardımcı -haşa* şeytandı. Kendinizle çeliştiniz... İkinci olarak tabi ki İsa'nın gidişinden sonra gelecektir, ki zaten öyle olmuştur. Gönderen İsa'dır derseniz orada da ya tahrif edilmiştir veya tercüme hatası vardır belki diyebilirim. Çünkü bir peygamber başka bir peygamberi gönderemez, ancak Allah gönderir.

8. Nokta: Gerçeğin Ruhu, kendiliğinden konuşmayacak, işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları bildirecektir. İslam peygamberi için mümüinleri "işittiklerini söyledi" diyebilirler ancak burada bildirilen şeyler içinde gelecekte olacak olan olaylar vardır ve yine hatırlamak gerekir ki burada hitap edilen kişiler havarilerdir ve İslam peygamberi daha henüz dünyada değildir.)
Cevap:Evet kendinden konuşmamıştır vahiy ile konuşmuştur, Kur'an şahittir ki bizler için gayb olan ahiretten ve gelecekteki olaylardan bahsetmiştir. Yine yukarıdaki gibi derim ki muhatap sadece havariler değil, tüm hristiyanlardır.

(9. Nokta: O, İsa'yı yüceltecektir. İslamiyet inancında ise çok açıktır ki İsa Mesih, sadece insan ve peygamber olarak geçmektedir. İsa yüceltilmemektedir.)
Cevap: Buradaki yüceltmekten maksat, muharref hristiyanlığın İsa Peygambere -haşa- Rab diyerek ona iftira etmelerini anlatır. Oysa İslam İsa Peygambere layık olduğu kul ve peygamberlik makamını vermiş, insanlar gibi yiyen, içen, hastalanan aciz bir kulun İlah olamayacağını göstermiştir. Ha ölüleri diriltmek ve hastalara şifa olmak fiilerinden dolayı böyle diyoruz derseniz aynı mucizeler İslam peygamberine de verilmiştir, ancak hiç bir müslüman bu mucizelere bakarak haddini aşıp -haşa- İslam peygamberine Rab veya Allah'ın oğlu dememiştir.

Son olarak, işin en ilginci, hristiyanlar Kutsal Kitap'ın değişmediğinin Kur'an'da da geçtiğini söylediklerinde (http://www.hris...ligi/index.htm ) "Siz Kur'an'dan delil mi sunuyorsunuz?" diye sorup konuyu geçiştirirlerken, İslamiyetin, Kur'an'ın, İslam peygamberinin ilahiliğinin dayandırıldığı bence en büyük temel olan bu konuda "değiştirilmiş" diye iddia edilen İncil'den referanslar gösterilmektedir...
Cevap:Bizler bu konuda incilden nakil yaparken en başta, her ne kadar tahrif edilmiş olsa bile içinde halen vahiyden kalıntılar olduğu düşüncesi ile nakil yapıyoruz. Yoksa eldeki incillerin yüzde yüz hatalı ve kusurlu olduğunu hiçbir müslüman iddia etmemektedir. Kur'an'dan incilin değişmediğine dair getirmeye çalıştığınız delillere cevap vermek yerine bu iddianızı kökten çürütecek bir ayet koyup konuyu kapatıyorum:

“Gerçekten onlardan (ehli kitaptan) bir fırka vardır ki kitapta olmadığı halde onu kitaptan sanasınız diye kitabı okurken (doğru kelimeyi değiştirerek) dillerini eğip bükerler. Ve Allah tarafından olmadığı halde ‘bu Allah katındandır’ derler. Bu suretle onlar Allah’a karşı bile bile yalan söylerler.” (Al-i İmran, 78)

Merhabalar Ben incil

Merhabalar Ben incil değiştirildimi, değiştirilmedimi o konuyu tartışmayacağım ve diyeceğimki : Keşke değişmeseydi, keşke rönesans gerçekleşmeseydi, işte ozaman biz Osmanlı'lar bu gelişmiş olarak anılan ülkelerin tamamının sahibi olurduk. Yani bizler gelişmeş, bilmem kaç bir dolar milli gelirli, teknikte, sanayide ilerlemiş ülke olurduk. Tabidir ki onların papazları, din adamları velhasıl kilise erbabı servetlerine servet katmak için halkı cin peri masalları ile uyutmaya devam ederken. Sayın yorumcu acaba diyorum günümüzde hıristiyan toplumu ile müslümen toplumu yermi değiştirdi, rönesans öncesi ve sonrasına göre.onlar ilerlemeye devam ederken biz yerimizde saydık ve varımızı yoğumuzu öbür dünyaya adadık, ne dersiniz.

paraklitos-faraklitos

paraklitos-faraklitos *yardımcı* anlamına gelir ve ayettte de açıkça söylemektedir Yuhanna 14 30 ayette geçen bu dünyanın egemeni geliyor derken şeytandan bahsediyor çünkü maalesef bu dünyanın egemeni şeytanın elinde Adem ve Havva nın Tanrının sözüne itaat etmedikleri için aden bahçesinden kovuldular ve yer yüzünün egemeni şeytan oldu İncili tamamen okuyun işinize gelen ayetleri seçip burda kullanmanız çok mantıksız süre gelen ayetleride okuyun o zaman anlayacaksınız gerçeği İncilde Muhammet kesinlikle müjdelenmemektedir

Yaptığınız yukarıdaki nakil

Yaptığınız yukarıdaki nakil ile bu yorumunuzda kendinizle çelişmişsiniz... Orada cevap vereceğim.

Allah(c.c) bu çalışmayı

Allah(c.c) bu çalışmayı yapanlardan razı olsun , gerçekten iyi bir çalışma babam tebrik ediyor sizi

Allah (c.c) bu yazıyı

Allah (c.c) bu yazıyı yayımlamakta emeği geçen tüm abilerden razı olsun Allah ın rahmeti üzerinize olsun.gerçekten çok faydalı bilgiler

Selamın aleykum

Selamın aleykum abeyler Şukadarını söyleyim ; belki bu bilgilri paylaşan abimiz nelere etki yapabılecegni düşünmemiş olabılır Ama biz Demokratik Kongoda ki Hristiyan kardeslere Nurları verdikten sonra muhabbetımız artıyor ve onlara bu bılgılerden bahsettikten sonra Hristiyanlıgında büyük bir çatlama oldugunu goruyoruz ve kısa bır surede müslümanlıga girecegni lisan-ı hallerinde görüyoruz Bu bılgılerı derleyip toplayan abilerden Allah ebeden razı olsun inşallah

ALLAH EMEYİ GEÇEN VE

ALLAH EMEYİ GEÇEN VE BUYAYINLARINIZI OKUYANLARDAN RAZI OLSUN ALLAH İSLAM DİNİNE FAYDALI OLANLARDAN AÇIKLAYICI BİLGİLENDİRMELERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM TEŞEKKÜRLER :ÖZCAN SAY/ ALANYA

Allah razı olsun mükemmel bir

Allah razı olsun mükemmel bir çalışma olmuş. Allah yar ve yardımcınız olsun inşaallah

Hz.Muhammed (sav) Tevratta

Hz.Muhammed (sav) Tevratta ibranice olarak şöyle geçmektedir. Khiggo mamtaqim v-ğullo MUHAMMAD'İM zedodi ve zer'e benot jarushalem (Tora,Song of solomon,5:16) Anlamı, Ağzı çok tatlı''O erkek tepeden tırnağa güzel''işte böyledir benim Muhammad'im(Sevgilim,teselicim,övdüğüm) böyledir ey yeruşalim kızları.(Tevrat,Ezgiler Ezgisi,5:16) Zebur'da da geçer,İncil'de de geçer barnaba incilinde de geçer... Nitekim Hz.Muhammed (sav) buyurdu ki, Benim tevratta ismim genelikle ahyettir,İncil'de de ahmet(faraklit)'tir...

Enver abi, bence çeviri

Enver abi, bence çeviri kavramını biraz daha araştırmalısınız. Evet doğru, İbranice'de MAHMAD kelimesi "değerli şey" demek. Fakat aynı kelime Tevratta şu ayette de geçiyor: "İsrail halkına de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Övündüğünüz güç kaynağınız, gözünüzde MAHMAD ("değerli") olan, yüreğinizin üzerine titrediği tapınağımın kirletilmesine izin vereceğim.'" (Hezekiyel 24:21) Bu ayet belli ki MAHMAD kelimesiyle bir ibadet yeri kastediyor. Bir kelimenin bir yerde peygamber efendimiz'i (sas) kastettiği, başka yerde kastetmediğini iddia edemeyiz. Kelimeler ses düzeninden değil, bulundukları bağlamdan anlam kazanırlar. Yoksa "Teksas"in "bir tane saz" anlamında geldiğini de iddia edebileceğiz.

Selamün Aleykum.Suan elimde

Selamün Aleykum.Suan elimde bir incil var ve ben Faraklit sifatini bulamadim,yoksa bu elimdeki incilden o kelime cikarildimi ögrenmek istiyorum.Allah razi olsun.

öncelikle selamun aleykum

öncelikle selamun aleykum allahın bereketı uzerinize olsun BİSMİLLAHİRAHMANİRRAHİM. güzel kardeşim ben bunu bir üst düzey ordu askerimizden ögrendim gercek incil ortaya cıksa kotolik ortodoks protestan alemi karışıcaktır cunku dogru olan yanı peygamberimizi anlatan bölümleri tek tek titizce incilden silmişlerdir

Faraklit'in anlam olarak

Faraklit'in anlam olarak Gerçeğin Ruhu olarak değişmiştir. Faraklit aşağıdaki linkini verdiğim kaynağa göre Yunancada Paraklit anlamındaymış. Ona yakın bir kelime olan Periklutos ise "övülmüş" demekmiş. Ahmed de "övülmüş" demektir. http://www.sorularlaislamiyet.com/article/14711/incil-de-gecen-faraklit-...

   

-->