Bibliyografya

Ahmed Cevdet Paşa (1822-1895). Kısas-ı Enbiya ve Te­va­rih-i Hu­lefa, c. 1, İstan­bul 1966, Bedir Yayınevi.

Ahmed İbn Hanbel (v. 241/855). Müsned, c. 1-6, Beyrut 1398 (1978).

Bağdadî, Muhammed Fehmi. Tarih-i Edebiyyat-ı Ara­bi­ye, İstan­bul 1335 (1917). Matbaa-ı Âmire.

Belâzurî, Ebu’l-Abbas Ahmed İbn Yahya (v. 279/892). En­sabu’l-Eşraf, c. 1, Mısır 1959, Dârü’l-Maarif Matbaası.

Buharî, Ebû Abdullah Muhammed İbn İsmail (v. 256/869). el-Câmiü’s-Sahih, c. 1-4, Beyrut, tarihsiz.

Canan, Doç. Dr. İbrahim. Tebliğ Terbiye ve Siyasî Taktik Açılarından Hicret, İstanbul 1981, Yeni Asya Yayınları.

Darimî, Ebû Muhammed Abdullah İbn Abdurrahman (v. 255/868). Sünen, c. 1-2, Beyrut, tarihsiz.

Dikmen, Mehmet - Ateş, Bünyamin. Peygamberler Tarihi, İstanbul 1981, Yeni Asya Yayınları.

Ebû Dâvud, Süleyman İbnü’l-Eş’as es-Sicistanî (202-275). Sünen, Dâru İh­yâi’s-Sünneti’n-Nebeviyye, tarihsiz.

Halebî, Ali İbn Burhanü’d-Din (975/1044 H.). İnsanü’l-Uyûn, c. 1-3, Beyrut 1400 (1980).

Hamidullah, Prof. Muhammed. İslam Peygamberi, c. 1-2, İstanbul, İrfan Yayınevi.

İbn Abdilberr, Ebû Ömer Yusuf (v. 463/1070). el-İstiâb, c. 1-4, Mısır 1358 (1939), Mustafa Muhammed Mat­baası.

İbn Esir, İzzeddin Ebu’l-Hasen Ali İbn Ebi’l-Kerem Muhammed b. Muham­med b. Abdü’l-Kerim (v. 630). Üs­dü’l-Ğâbe fî Ma’rifeti’s-Sahabe, c. 1-5, el-Mek­te­betü’l-İslamiy­ye, tarihsiz.

İbn Hacer, Şihabü’d-Din Ebu’l-Fadl, Ahmed İbn Ali el-As­ka­la­nî (v. 852/1448). el-İsabe fî Temyizi’s-Sahabe, c. 1-4, Bağdat, tarihsiz.

İbn Hişam, Cemalüddin Ebû Muhammed Abdülmelik (v. 218/838). es-Siy­re­tü’n-Nebevîyye, c. 1-4, Beyrut 1391 (1971). İh­ya­ü’t-Türasi’l-Arabî.

İbn Kesir, Ebu’l-Fida İsmail (701-774). es-Siyretü’n-Ne­bevîyye, c. 1-4, Beyrut 1396 (1976) Dârü’l-Ma’rife.

İbn Kesir, Ebu’l-Fida İsmail. Tefsirü’l-Kur’ani’l-Azim, c. 1-4, Bey­rut 1388 (1969).

İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed İbn Yezid el-Kazvinî (v. 276/888). Sünen, c. 1-2, Beyrut 1395 (1975).

İbn Sa’d, Muhammed (v. 230). et-Tabakatü’l-Kübra, c. 1-8, Beyrut 1398 (1978).

İbn Seyyidi’n-Nas, (v. 734). Uyûnü’l-Eser fî Fünuni’l-Mağazî ve’ş-Şemail ve’s-Siyer, c. 1-2, Beyrut tarihsiz.

Kadı İyaz, İbn Musa el-Haysubî el-Endülüsî (v. 544). eş-Şifa bî Ta’rifi Hukuki’l-Mustafa, c. 1-2, Dımaşk, tarihsiz.

Kastalanî, Ahmed İbn Hatib (v. 924). el-Mevahibü’l-Le­dün­niy­ye, Terc.: Şâir Abdülbaki, c. 1-2, İstanbul 1316, Cemâl Efendi Matbaası.

Köksal, M. Âsım. Hz. Muhammed ve İslamiyet, c. 1-11.

Lûtfullah, Ahmed. Hayat-ı Muhammed, c. 1-3, İstanbul 1331, Maarif Kütüp­hânesi Yayınları.

Münavî, Şemsüddin Muhammed Zeynüddin Abdurrauf (v. 1031/1621). Feyzü’l-Kadîr, Beyrut 1972.

Müslim, Ebu’l-Hüseyn Müslim İbnü’l-Haccac el-Kuşeyrî (v. 261/874). el-Câmiü’s-Sahih, c. 1-8, Beyrut, tarihsiz.

Nedvî, Ebu’l-Hasen Ali el-Hasenî. es-Sîretü’n-Nebe­vîy­ye, Cidde 1397 (1977).

Nesaî, Ebû Abdurrahman Ahmed İbn Ali İbn Şayb (v. 303/915). Sünen, c. 1-8, Beyrut 1348 (1930).

Nesefî, Ebu’l-Berekât Abdullah b. Ahmed b. Mahmud en-Nesefî (v. 710). Medarikü’t-Tenzîl ve Hakàikü’t-Te’vîl, c. 1-4, Beyrut, tarihsiz.

Nursî, Bediüzzaman Said (1876-1960). İşârâtü’l-İ’câz (Türkçe Tercemesi), Mütercim: Abdülmecid Nursî, Sözler Yayınevi, İstanbul 1980.

Nursî, Bediüzzaman Said, Mektûbat, Nurtan Ofset, İstanbul 1979.

Nursî, Bediüzzaman Said. Mesnevî-i Nuriye, Terc.: Abdül­mecid Nursî, Aslar Matbaacılık, İstanbul 1977.

Nursî, Bediüzzaman Said. Sözler, Ekol Ofset, İstanbul 1980.

Nursî, Bediüzzaman Said. Şuâât-ı Ma’rifeti’n-Nebi.

Öz, Tahsin. Hırka-i Saadet Dairesi ve Emanat-ı Mukaddese, İstanbul 1953, İs­mail Akgün Matbaası.

Sübkî, Abdüllâtif. el-Vahyü İ’ler-Resûl Muhammed, Kahire 1389 (1969).

Süheylî (508-581). Ravdü’l-Ünf, c. 1-2, Mısır 1332.

Şirvanî, Hârun Han. İslam’da Siyasî Düşünce ve İdare, Terc.: Kemâl Kuşçu, İs­tanbul 1965, Ahmed Said Mat­baası.

Taberî, Muhammed İbn Cerir (v. 311/923). Tarih, c. 1-6, Beyrut, tarihsiz.

Tirmizî, Ebû İsa Muhammed İbn Abdullah (v. 279/892). Sünen, c. 1-13, Mı­sır 1352 (1934).

Vakidî (v. 207). Meğazî, 1-3, Dârü’l-Maarif Matbaası, 1965.

Yazır, Muhammed Hamdi. Hak Dini Kur’an Dili, c. 1-8, İstanbul 1935, Mat­baa-i Ebûzziya.


 

Yazar: 

Yorumlar


Başta Salih Suruç Hocamıza ve

Başta Salih Suruç Hocamıza ve bu eserin ortaya çıkmasında tüm emeği geçenlerden özellikle dijital ortama aktararak bizlere okuma kolaylığı sağlayanlardan Allah c.c. ebeden razı olsun inşaAllah..Hürmetler...

   

-->