Hicretin Sekizinci Senesinin Diğer Mühim Hadiseleri

Uyeyne b. Hısn’ın Müslüman Olması

Uyeyne b. Hısn, Gatafanların reisi idi. İslam nurunun gün geçtikçe etrafa parlak bir surette yayılması onu da düşün­dürüyordu. Bir gün hatırı sayılır bi­rinden şunları dinlemişti:

“Ey Uyeyne! Sen, bu dar görüşlülükten hâlâ vazgeçmeyecek misin? Mu­hammed, memleketler fethedip duruyor; sen ise hâlâ başka şeylerle meşgul­sün! Benî Nadîrlerin, Hendek günü Benî Kuray­zaların, ondan önce de Benî Kay­nu­kaların, nihayet Hay­berlilerin işlerini sen de gördün! Hâlbuki, bunların hepsi de, Hicaz Yahudilerinin ileri ge­lenleri ve kuvvetlileri idiler!”

Uyeyne adamı tasdik etti: “Evet! Bütün bunlar, aynen oldu!”

Nihayet, Hicret’in 8. senesinde, Mekke fethinden az önce Medine’ye gelerek Müslüman oldu.[1]

Benî Süleymlerin Müslüman Olması

Resûl-i Ekrem Efendimiz, Mekke’yi fethe gittiği sıradaydı. Kudeyd mevki­inde Süleymoğullarından dokuz yüz, bin kadar kişi gelip Peygamber Efendi­mizle buluştular ve orada Müslüman oldular. Mek­ke’nin fethinde, Huneyn ve Taif Savaşları’nda İslam ordusunda bulundular.[2]

İlk Kısas Hükmü

Taif Seferi esnasında idi. Peygamber Efendimize Benî Leys­lerden bir adam getirildi. Bu adam, Hüzeyllerden birini haksız yere öldürmüştü.

İki taraf, Resûl-i Ekrem Efendimizin huzurunda iddialarını sıralayıp sa­vunmalarını yaptılar.

Sonunda Peygamber Efendimiz, öldürülen adama karşılık, katilin de öldü­rülmesine hüküm verdi. Hüküm infaz edildi.

Bu, İslam’da kısasla neticelenen ilk kan davası idi.[3]
___________________________________________________________

[1]Taberî, Tarih, c. 3, s. 99; İbn Esir, Üsdü’l-Gabe, c. 4, s. 166-167.
[2]İbn Sa’d, Tabakat, c. 1, s. 307-308.
[3]İbn Hişam, Sîre, c. 4, s. 125; Taberî, a.g.e., c. 3, s. 133.

Yazar: 

Yorumlar


   

-->