324. GÜN

 

     Cerîr b. Abdullah (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:

     “Resulullah (s.a.v.)’e; namazı dosdoğru kılmak, zekatı hakkıyla vermek ve tüm Müslümanlara her zaman nasihat etmek üzere biat ettim.” [1]

[Buhârî, İman, 3, 42; Müslim, İman 97 (56); Tirmizî, Birr 17 (1925);
Nesâî, Biat 16, 17, 24; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV/358, 360, 361, 364, 365]


 


[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 181. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar


   

-->