48. GÜN

 

     Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.) şöyle buyurmaktadır:

     “Dilde hafif, mizanda ağır iki kelime vardır. Onlar Rahman katında sevimlidir. (Bu kelimeler;)Subhânallâhi ve bi-hamdihi, ‘Subhânallâhi’l-azîm(Allah’ı hamdiyle birlikte noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Allah’ı noksanlıklardan tenzih ederim.) (kelimeleridir.)” [1]

[Buhârî, Deavât 65, Eyman 19, Tevhîd 58; Müslim, Zikr 31 (2694). Ayrıca bk. Tirmizî, Deavât 60 (3467); Nesâî, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyl , (830); İbn Mâce, Edeb 56 (3806), Ahmed b. Hambel, el-Müsned, II/232.][1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 852.     

 

 

 

Yorumlar


allah razı olsun

allah razı olsun

   

-->