52. GÜN

 

     Câbir b. Abdullâh (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:

     “(Dine dayalı olarak yapılan) her ma’ruf, sadakadır.” [1]

 

[Müslim, Zekat 52 (1005). Ayrıca bk. Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, (233); Ebu Davud, Edeb, 60 (4947); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V/383, 397, 405][1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 146.

 

 

 

Yorumlar


   

-->