55. GÜN

 

     Ebu Musa el-Eş’arî (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.) şöyle buyurmaktadır:

     “Temizlik imanın yarısıdır. ‘el-Hamdu lillâh’ duası mizanı, ‘Subhânallâhi ve’l-hamdu lillâhi’ zikri ise yer ile göklerin arasını sevap ile doldurur.” [1]

[Müslim, Taharet 1 (223). Ayrıca bk. Tirmizî, Deavat 86 (3517); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V/342, 343][1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 854.

 

 

 

Yorumlar


   

-->