57. GÜN

 

     Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:

     “Kim her namazın sonunda Allah’a otuz üç defa tesbih, otuz üç defa hamd eder ve otuz üç defa da tekbirde bulunursa bunların toplamı doksan dokuz eder. Sonra da Lâ ilâhe illallâhu, vahdehu lâ şerîke lehu, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr (Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir. Ortağı yoktur. Mülk, O’nundur. Hamd, O’na mahsustur. Her şeye güç yetirendir) deyip (bunu) yüze tamamlarsa, günahları denizin köpüğü kadar bile olsa (yine) bağışlanır.” [1]

[Müslim, Mesâcid, 146 (597). Ayrıca bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II/371, 483; İbn Hibban, es-Sahîh, (2616); İbn Huzeyme, es-Sahîh, II/187; Nesâî, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyl, (143)]


 


[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 858.

 

 

 

Yorumlar


   

-->