59. GÜN

 

     Câbir b. Abdullah (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:

     Rasulullah (s.a.v.)’i şöyle buyururken işittim:

     “Zikrin en faziletlisi, ‘Lâ İlâhe illallâh’tır.” [1]

[Tirmizî, Deavat 9 (3383). Ayrıca bk. İbn Mâce, Edeb 55 (3800); İbn Hibban, es-Sahîh, (2326); Hâkim, el-Müstedrek, I/498]     [1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 868.

 

 

 

Yorumlar


   

-->