65. GÜN

 

      Ebu’d-Derdâ (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:

     “Resulullah (s.a.), sahabilerine: ‘Dikkat edin ki! Size amellerinizin en hayırlısını, melikiniz olan (Allah) katında en çok beğenilen, (cennetteki) derecelerinizi en çok yükselten, altın ve gümüşü (Allah yolunda) vermekten size daha sevablı olan ve düşmanınıza rastlayıp da boyunlarını vurmanız (gazi olmanız) ile düşmanınızın sizin boyunlarınızı vurmasından (şehit edilmenizden) daha üstün işi haber vereyim mi?’ buyurdu. Sahabiler: ‘Evet’ dediler. Bunun üzerine Resulullah (s.a.) ‘Allah’ı anmaktır’ buyurdu.”

[Tirmizî, Deavat 6 (3377); İbn Mâce, Edeb 52 (3790); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VI/446, Hâkim, el-Müstedrek, I/496]

 

Kaynak: İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 869.

 

 

 

Yorumlar


   

-->